Moment 5 Bedömning och betygssättning

Det här momentet handlar om att planera för bedömning och betygssättning, vilket många lärare upplever som en utmaning när det handlar om elever eller studerande med språkstörning.

I skolan pratar vi ibland om samstämmighet, eller det engelska uttrycket "alignment". Det vill säga: Det går inte att skilja undervisning från bedömning, utan mål, undervisning och bedömning ska ligga i linje med varandra.

Ämnets syfte, centrala innehåll och de kunskaper som eleverna ska utveckla är självklara utgångspunkter för lärarens planering. Men utöver det behöver läraren i sin planering också ta med tänkbara exempel på vad eleverna ska kunna visa i de olika kravnivåerna. Läraren behöver också planera hur undervisningen ska genomföras för att få eleverna ska förstå samt planera för olika sätt som eleverna ska kunna visa sin kunskap på. Slutligen behöver läraren planera vilka formativa bedömningar som ska genomföras.

Elever och studerande har rätt att vara delaktiga i utformningen av bedömningssituationerna. Det kan bland annat handla om att de får lämna önskemål om bedömningsformer.

Mål

Målet med momentet är att du ska få

 • fördjupad insikt om vikten av att planera för bedömning redan från början, och att i planeringen ta hänsyn till vilka konsekvenser en språkstörning kan innebära
 • inspiration kring hur du kan anpassa bedömningsformerna utifrån behoven hos elever med språkstörning och andra svårigheter att uttrycka sig språkligt
 • förståelse för betydelsen av formativ bedömning och sambedömning på skolan.

Se

Bedömningssituationen för lärare för olika åldrar och skolformer kan skilja sig åt. Förutom ett komplext ämnesinnehåll behöver läraren på gymnasiet och inom vuxenutbildningen bland annat förhålla sig till de korta kurserna och kraven på att eleverna ska ta mer eget ansvar för sitt lärande. Inom flera områden är dock stödbehoven hos elever med språkstörning desamma. I denna film beskriver bland annat en lärare i årskurs 9 hur han arbetar. De tankar som här förs fram kring förhållningssätt och bedömning är aktuella även i den fortsatta utbildningen.

Språkstörning i grundskolan, bedömning och betygssättning

I filmen berättar två lärare på Brageskolan om hur de arbetar med bedömning och betygssättning när det handlar om elever med språkstörning. Filmen är undertextad, klicka på "cc" i den svarta listen. Speltid 5 minuter.

Läs

Att samtala om under denna träff

Inför denna träff har ni arbetat med mallar för analys och skrivande i undervisningen.

 • Beskriv och, eller visa din uppgift. Hur gick det?
 • Finns något som du kan utveckla ytterligare till nästa gång?
 • Har du dragit några lärdomar som du kan använda på andra områden i din undervisning?

Diskutera vidare:

 • Vilka olika former av bedömning använder ni i er undervisning idag?
 • Vilka anpassningar erbjuder ni elever och studerande med språkliga svårigheter?
 • Vilka utmaningar och möjligheter ser ni när det handlar om bedömning och betygssättning av elever med språkstörning?

Utgå ifrån ett arbetsområde som du håller på med just nu.

 • Hur kan du utveckla det så att det finns fler möjligheter för eleverna att visa sina kunskaper?
 • Hur kan du anpassa bedömningsformerna utifrån elevernas behov av återkoppling, tydlighet, visualisering och tid?

 Uppgift till nästa träff

I det här studiepaketet har ni tagit del av texter och filmer om språkstörning och om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ni har fått diskutera er verksamhet utifrån de nya kunskaperna.

Tänk tillbaka och sammanfatta svaren på de här frågorna för dig själv, till exempel genom att skriva en kort anteckning:

 • Vad är det viktigaste som du har lärt dig om språkstörning?
 • Vad är det viktigaste som du har lärt dig om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?
 • Har du fått syn på något som du inte hade sett innan, till exempel elever eller studerande som är i behov av mer stöd i språk och kommunikation?
 • Har du uppmärksammat något i ditt eget arbetssätt som du behöver utveckla?

Vill du veta mer?

Om formativ bedömning i grundskolan på Skolverkets webbplats.


 Gå vidare till Moment 6

Publicerat onsdag 22 april 2020