Illustrationen visar ett barn som sitter med en surfplatta och säger "Lisa har en hund". I surfplattan ser vi texten "Lisa har en hu..."

Moment 4 Att utforma en tillgänglig läs- och skriv­undervisning

Detta moment handlar om att skapa en tillgänglig lärmiljö som främjar läs- och skrivutvecklingen. Momentet tar bland annat upp hur du kan introducera och använda digitala verktyg i undervisningen, vikten av goda relationer samt hur skolan kan organisera arbetet med stödinsatser. 

Mål

Mål med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om:

 • Tillgängliga lärmiljöer och lärarkompetens.
 • Digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen.
 • RTI, en modell för att arbeta främjande och förebyggande.
 • Intensivundervisning.

Se och lyssna

Läsningens grunder i praktiken – fonologisk medvetenhet

Filmen handlar om språklekar som kan främja utvecklingen av fonologisk medvetenhet, med fokus på den fonemiska medvetenheten. Filmen visar exempel på övningar där barn och elever får arbeta multisensoriskt, ”känna, höra och göra”, för att uppmärksamma fonem. Filmen är undertextad, klicka på CC. Speltid 4 minuter.

Läsningens grunder i praktiken – avkodning

Filmen handlar om hur lärare kan stötta avkodningsutvecklingen. Till en början kan det handla om att ljuda, arbeta med grovmotoriska rörelser eller handalfabetets tecken, och senare om att uppmärksamma hur ord är uppbyggda av morfem. Filmen är undertextad, klicka på CC. Speltid 6:30 minuter.

Visuellt stöd i undervisningen

Filmen beskriver olika typer av visualiseringar i undervisningen som gör det lättare för elever att förstå och komma ihåg. Filmen är undertextad, klicka på CC i den svarta listen. Speltid 6 minuter.

Läs 

Att samtala om under denna träff 

Den praktiska uppgiften

 1. Vad fungerade bra eller mindre bra när du genomförde uppgiften? 

 1. Fick du syn på något hos eleverna som förvånade dig? Hur tar du tillvara på resultaten från uppgiften? 

 1. Hur kan du använda arbetssättet från uppgiften i framtiden? 

Reflektionsfrågor

 • Resonera kring digitala verktyg utifrån de poddavsnitt som ni har lyssnat på samt texten som ni har lästVad fungerar bra idag? Vad kan ni utveckla vidare?
 • Fördelning av resurser: Resonera kring hur RTI och intensivundervisningsperioder kan organiseras i er verksamhet.
 • Hur använder ni den kompetens och de resurser som ni har? Vad behöver ni utveckla?  
 • Tänk tillbaka på filmen med de tre eleverna i moment 1. Hur kan ni främja alla elevers upplevelse av delaktighet, till exempel upplevelsen av att skolan är meningsfull, hanterbar och begriplig? 
 • Att goda relationer spelar en viktig roll för ett framgångsrikt lärande är tydligt. Hur skapar ni goda relationer med elever där läsning och skrivning är en utmaning?

Avslutande reflektion

Nu är det dags att göra  en gemensam återblick på ert lärande och se framåt genom att diskutera de här frågorna. Gör mötesanteckningar, det är bra både för er själva och för rektor att ha dokumentation från detta samtal. 

 • Hur har arbetet med studiepaketet fungerat hos er? Vad var framgångsrikt för ert kollegiala lärande?
 • Har ni redan genomfört någon förändring i verksamheten eller i lärmiljön, utifrån de nya kunskaperna? Hur har det fungerat? Hur kan ni göra för att hålla i och hålla ut?
 • Vilka är de tre viktigaste sakerna som ni vill förändra inom den närmaste tiden? Vilka tre saker vill ni förändra på längre sikt?
 • Vad kan nästa steg vara i ert fortsatta lärande kring läs- och skrivsvårigheter? Ni hittar förslag för fortsatt lärande på sidan Fördjupning.
 • Formulera gärna ett enkelt förslag på handlingsplan med rubriker som: Vem, Vad, När, Hur? och ange vem som har ansvaret för området: du själv, arbetslaget, rektorn eller någon annan.

Uppgift till nästa träff

Kommer inom kort!

Vill du veta mer?

Läs mer om alternativ och kompletterande kommunikation i materialet Studiepaket AKK.

Artikel om Lejonströmskolan i Skellefteå: Intensiva perioder för stödinsatser på gruppnivå

Podd: Lika värde, Avsnitt 20, Läs- och skrivträning för barn och elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på vår webbplats.

Film: I dialog med Petter Iwarsson

Film: inspelad föreläsning av psykologen David Edfelt på Sveriges Utbildningsradios webbplats

Social lärmiljö: Kartläggning av kamratrelationer.

Visualisera mera, en resurs om hur bildstöd kan användas i undervisningen, på Umeå kommuns webbplats

TAKK för språket, en resurs för AKK i modersmålsundervisning.

Publicerat måndag 1 mars 2021