Illustrationen visar ett barn som sitter med en surfplatta och säger "Lisa har en hund". I surfplattan ser vi texten "Lisa har en hu..."

Moment 4 Att utforma en tillgänglig läs- och skriv­undervisning

Detta moment handlar om att skapa en tillgänglig lärmiljö som främjar läs- och skrivutvecklingen. Momentet tar bland annat upp hur du kan introducera och använda digitala verktyg i undervisningen, vikten av goda relationer samt hur skolan kan organisera arbetet med stödinsatser. 

Mål

Mål med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om:

 • Tillgängliga lärmiljöer och lärarkompetens.
 • Digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen.
 • RTI, en modell för att arbeta främjande och förebyggande.
 • Intensivundervisning.

Se och lyssna

Läsningens grunder i praktiken – fonologisk medvetenhet
Läsningens grunder i praktiken – avkodning
Visuellt stöd i undervisningen

Läs 

Att samtala om under denna träff 

Den praktiska uppgiften

 1. Vad fungerade bra eller mindre bra när du genomförde uppgiften? 

 1. Fick du syn på något hos eleverna som förvånade dig? Hur tar du tillvara på resultaten från uppgiften? 

 1. Hur kan du använda arbetssättet från uppgiften i framtiden? 

Reflektionsfrågor

 • Resonera kring digitala verktyg utifrån de poddavsnitt som ni har lyssnat på samt texten som ni har lästVad fungerar bra idag? Vad kan ni utveckla vidare?
 • Fördelning av resurser: Resonera kring hur RTI och intensivundervisningsperioder kan organiseras i er verksamhet.
 • Hur använder ni den kompetens och de resurser som ni har? Vad behöver ni utveckla?  
 • Tänk tillbaka på filmen med de tre eleverna i moment 1. Hur kan ni främja alla elevers upplevelse av delaktighet, till exempel upplevelsen av att skolan är meningsfull, hanterbar och begriplig? 
 • Att goda relationer spelar en viktig roll för ett framgångsrikt lärande är tydligt. Hur skapar ni goda relationer med elever där läsning och skrivning är en utmaning?

Uppgift till nästa träff

Till nästa gång ska ni ta del av innehåll på webbplatsen Hitta läromedel.

Vill du veta mer?

Läs mer om alternativ och kompletterande kommunikation i materialet Studiepaket AKK.

Artikel om Lejonströmskolan i Skellefteå: Intensiva perioder för stödinsatser på gruppnivå

Podd: Lika värde, Avsnitt 20, Läs- och skrivträning för barn och elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på vår webbplats.

Film: I dialog med Petter Iwarsson

Film: inspelad föreläsning av psykologen David Edfelt på Sveriges Utbildningsradios webbplats

Social lärmiljö: Kartläggning av kamratrelationer.

Visualisera mera, en resurs om hur bildstöd kan användas i undervisningen, på Umeå kommuns webbplats

TAKK för språket, en resurs för AKK i modersmålsundervisning.


Gå vidare till Moment 5

Publicerat måndag 1 mars 2021