Illustration av en kvinna som håller i ett förstoringsglas framför sitt ena öga.

Moment 3 Att kartlägga läs- och skrivutveckling

I det här momentet får du läsa om vilka förmågor som är viktiga att uppmärksamma i barns tidiga läs- och skrivinlärning och några förslag på hur det kan göras. Du får också ta del av hur modellen The Simple View of Reading kan vara ett stöd för dig som lärare i analysen av gjorda observationer och kartläggningsresultat. I momentet ingår även en praktisk uppgift där du får prova på en aktivitet.  

Mål

Mål med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om:

 • Varför det är viktigt att kartlägga elevers läs- och skrivutveckling. 
 • Förmågor som behöver uppmärksammas.
 • The Simple View of Reading som stöd för analys.

Se

Kartläggning i förskoleklass med hjälp av Hitta språket, del 1
Kartläggning i förskoleklass med hjälp av Hitta språket, del 2
Att kartlägga läs- och skrivutveckling i årskurs F–3

Läs

Att samtala om under denna träff

 • Vad tar du med dig från de två filmerna från Svedala? Vad kan du omsätta i din egen praktik?  
 • Vilka övriga kartläggnings- och bedömningsstöd använder ni? Reflektera kring varför ni behöver dem. Finns det några ni kan ta bort eller behöver ni lägga till något mer? 
 • Hur kan The Simple View of Reading vara ett stöd i analysen av kartläggningsresultaten? 
 • Hur använder ni resultaten i gjorda kartläggningar som stöd för planeringen av undervisningen.  
 • DelaktighetHur tar du som lärare tillvara på elevernatankar och erfarenheter när du kartlägger läs- och skrivförmågor? 
 • Vilka metoder och verktyg har ni på skolan i samband med samtalen, exempelvis bildstöd eller seriesamtal? Vad skulle ni kunna utveckla?
 • Vad är det viktigaste ni har tagit upp idag? Varför? 
 • Vad kan du omsätta av det du har tagit del av till din pedagogiska vardag?

Uppgift till nästa träff

Vill du veta mer?

Artikel om Lejonströmskolan i Skellefteå: Samarbete vid kartläggning och bedömning

Artikel om Kyrkskolan i Svedala: Analys och samråd i flera steg

Artikel om Lejonströmskolan i Skellefteå: Analysmöten för särskild bedömning och planering av undervisningen

Samtalsstöd: Så här vill jag ha det i skolan på Symbolbrukets webbplats


Gå vidare till Moment 4

Publicerat torsdag 19 november 2020