Illustration av en kvinna som håller i ett förstoringsglas framför sitt ena öga.

Moment 3 Att kartlägga läs- och skrivutveckling

I det här momentet får du läsa om vilka förmågor som är viktiga att uppmärksamma i barns tidiga läs- och skrivinlärning och några förslag på hur det kan göras. Du får också ta del av hur modellen The Simple View of Reading kan vara ett stöd för dig som lärare i analysen av gjorda observationer och kartläggningsresultat. I momentet ingår även en praktisk uppgift där du får prova på en aktivitet.  

Mål

Mål med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om:

 • Varför det är viktigt att kartlägga elevers läs- och skrivutveckling. 
 • Förmågor som behöver uppmärksammas.
 • The Simple View of Reading som stöd för analys.

Se

Kartläggning i förskoleklass med hjälp av Hitta språket, del 1

Ett stationsbaserat arbetssätt underlättar vid kartläggning, menar Nathalie Lindgren, förskollärare på Kyrkskolan, eftersom resultaten tidigt kan ligga till grund för fortsatt undervisning. Filmen visar arbetet med planering, genomförande och uppföljning av aktiviteterna 3 och 4 i Hitta språket, under de första veckorna på höstterminen. Filmen är undertextad, klicka på CC. Speltid: 12 minuter.

Kartläggning i förskoleklass med hjälp av Hitta språket, del 2

I den andra filmen från Kyrkskolan i Svedala får vi följa arbetet med aktiviteterna 1 och 2 i Hitta språket, som genomförs någon månad in på terminen, när lärare och elever har lärt känna varandra. Nathalie Lindgren beskriver även hur kartläggningsresultaten diskuteras i det obligatoriska samrådet, samt hur de används som underlag för utvecklingssamtal och vid överlämningen till lärarna i årskurs 1. Filmen är undertextad, klicka på CC. Speltid: 10 minuter.

Att kartlägga läs- och skrivutveckling i årskurs F–3

Lena Fagerdahl-Claesson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om vilka förmågor som bör uppmärksammas i kartläggning av tidig läs- och skrivutveckling. Hon beskriver också hur resultaten från kartläggningarna kan analyseras och ligga till grund för fortsatt undervisning. Från och med 1 juli 2022 är begreppet kunskapskrav ersatt med begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i skollagen. Filmen har valbar undertext. Speltid 12 minuter.

Läs

I artikeln Att kartlägga läs- och skrivsvårigheter (2020) förekommer begreppet kunskapskrav. Från och med 1 juli 2022 är begreppet ersatt med begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i skollagen.

Att samtala om under denna träff

 • Vad tar du med dig från de två filmerna från Svedala? Vad kan du omsätta i din egen praktik?  
 • Vilka övriga kartläggnings- och bedömningsstöd använder ni? Reflektera kring varför ni behöver dem. Finns det några ni kan ta bort eller behöver ni lägga till något mer? 
 • Hur kan The Simple View of Reading vara ett stöd i analysen av kartläggningsresultaten? 
 • Hur använder ni resultaten i gjorda kartläggningar som stöd för planeringen av undervisningen.  
 • DelaktighetHur tar du som lärare tillvara på elevernatankar och erfarenheter när du kartlägger läs- och skrivförmågor? 
 • Vilka metoder och verktyg har ni på skolan i samband med samtalen, exempelvis bildstöd eller seriesamtal? Vad skulle ni kunna utveckla?
 • Vad är det viktigaste ni har tagit upp idag? Varför? 
 • Vad kan du omsätta av det du har tagit del av till din pedagogiska vardag?

Uppgift till nästa träff

Vill du veta mer?

Artikel om Lejonströmskolan i Skellefteå: Samarbete vid kartläggning och bedömning

Artikel om Kyrkskolan i Svedala: Analys och samråd i flera steg

Artikel om Lejonströmskolan i Skellefteå: Analysmöten för särskild bedömning och planering av undervisningen

Samtalsstöd: Så här vill jag ha det i skolan på Symbolbrukets webbplats


Gå vidare till Moment 4

Publicerat tisdag 11 oktober 2022