Elev läser punktskrift

Moment 2 - Punktskrift, F–6

Det här momentet innehåller grundläggande information om punktskrift som läs- och skriftspråk. Det innehåller också information om siffror och matematisk punktskrift samt noter med punktskrift.

Tidsåtgång: Räkna med 30 minuter.

Inledning

Punktskrift är ett läs- och skrivsätt som innebär att man läser med fingrarna istället för med ögonen. Det går till exempel att skriva text, siffror och matematiska uttryck med punktskrift men också noter. När man pratar om tryckt text så kallas det för svartskrift för att särskilja det från punktskrift.


Punktskrift ger tillgång till skriftspråket

För att elever med blindhet ska få utbildning på likvärdiga villkor ska de få undervisning i punktskrift av lärare som är kunniga i punktskrift. Det framgår av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs- och skrivinlärning av punktskrift sker inom ramen för den ordinarie undervisningen samtidigt som klasskamraterna lär sig svartskrift. Utan tillräckliga kunskaper i punktskrift blir eleven hänvisad till att enbart lyssna på text vilket begränsar kunskapsutvecklingen. Med tillräckliga kunskaper får eleven möjlighet att välja läsmedium efter situation och behov.

För att du ska kunna undervisa din elev behöver du sätta dig in i punktskrift och hur den är uppbyggd. Elevens ålder och ämnet avgör hur mycket du behöver kunna. Ni som arbetar på en skola som har en punktskriftsläsande elev kan delta i SPSM:s fortbildningar och lära er grunderna i punktskrift. Genom att ansöka om specialpedagogiskt stöd kan ni få ytterligare hjälp med hur man arbetar metodiskt med punktskriftsinlärning och elevens utveckling av läs- och skrivförmåga med punktskrift.

Punktskrift som skriftspråk

Punktskrift är linjär och uppbyggd av punkter som läses med fingrarna. Varje bokstav i alfabetet har en unik kombination av punkter. Punktskrift finns i olika språk över hela världen och varje språk har sina specifika tecken som till exempel å, ä och ö i svenskan. Skriften kallas internationellt för Braille, men i Sverige säger vi oftast punktskrift.

Bilden visar svenska alfabetet i punktskrift.

Punktskriftscellen

Punktskrift bygger på punkter som är placerade i en grupp med sex eller åtta punkter, en punktskriftscell. För att kunna tala om punktskrift är varje punkt namngiven med en siffra. Man använder särskilda punktskriftsmaskiner för att skriva punktskrift och maskinens olika tangenter motsvarar siffrorna i punktskriftscellen. När man till exempel skriver en bokstav trycks alla tangenterna som ingår i tecknet ner samtidigt. Det här sättet att skriva kallas för punktinmatning.

På bilden syns punktskriftsceller och verktyg som används till att skriva punktskrift. Den vänstra maskinen är en mekanisk punktskriftsmaskin och den högra är en punktskriftsskärm som kopplas till en dator.

Sexpunktskrift och åttapunktskrift

Punktskrift med punktskriftsceller som består av sex punkter kallas för sexpunktsskrift, sexpunkts-notation eller litterär punktskrift. Sexpunktsskrift används främst i tryckt punktskrift på papper och i böcker. När punktskriftscellen består av sex punkter går det att få 63 kombinationer av punkter.  Men det räcker inte för att representera alla tecken som finns i svartskrift. För att kunna skriva fler tecken, utöver de 63, används så kallade förtecken.

När man skriver på dator och läser på punktskriftsskärm, är möjligheterna fler. Då representeras punktskriften av åtta punkter, vilket möjliggör 255 kombinationer utan förtecken. Punktskrift med punktskriftsceller som består av åtta punkter kallas för åttapunktsskrift, åttapunktsnotation eller datorpunktskrift. Punkt sju och åtta ersätter bland annat de förtecken för siffror och versaler som behövs i sexpunktskrift. När man skriver versal i sexpunktskrift lägger man till ett förtecken, medan punkt 7 läggs till i åttapunktskrift.

Sexpunktskrift används i tryckta punktskriftsböcker och taktila bilder med text i punktskrift. När eleven använder datorn för att läsa och skriva, används åttapunktsskrift. Både lärare och elev behöver vara medvetna om att skrivsätten delvis skiljer sig åt.

Bilden visar hur sexpunktskrift och åttapunktskrift skiljer sig åt.

Siffror och matematisk punktskrift

För att skriva siffror i sexpunktsskrift lägger man till ett sifferförtecken framför bokstäverna a – j. Förtecknet visar läsaren att följande tecken ska tolkas som en siffra och inte som en bokstav. I åttapunktsskrift visar istället punkt åtta att det är en siffra.

För att kunna tillgodogöra sig undervisningen i matematik behöver eleven kunna läsa och skriva matematisk punktskrift både i sexpunktskrift och åttapunktskrift. Matematik på dator skrivs och läses linjärt. Det innebär att alla siffror, tecken och bokstäver ligger på rad efter varandra. För både matematik och naturvetenskap används ett konsekvent skrivsätt som heter ASCIIMath. Med det kan alla matematiska och naturvetenskapliga tecken skrivas med tangentbordet.

Bilden visar siffrorna i sexpunktskrift.

Noter med punktskrift

Noter skrivs med sexpunktskrift. För att skilja ut notskrift från text används ett notprefix i början av ett musikstycke. Notsystemet för punktskrift innehåller alla musikaliska tecken och är ett internationellt system.

Det går inte att läsa punktskriftsnoter samtidigt som man spelar på ett instrument. Notsystemet används till att skriva musik och för instudering av musikstycken. Det finns särskilda notprogram där man kan hantera punktskriftsnoter. Att läsa och skriva noter digitalt är mest gynnsamt för eleven eftersom hen då både kan läsa noterna på punktskriftsskärmen och lyssna på tonerna samtidigt.

I bilden ser du hur notprefix ser ut och ett exempel på notskrift som visar helnoter och en helnotspaus.

Skrivregler

Det finns skrivregler som gäller för sexpunktsskrift i svenska, andra språk, matematik, naturvetenskap samt musik. Du kan beställa skrivreglerna hos Punktskriftsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det finns ännu inga motsvarande skrivregler för åttapunktsskrift.


Taktil läsning

Man läser punktskrift med fingrarna i en horisontell rörelse med en lätt beröring av punkterna. Bokstäverna avkodas tecken för tecken, så kallad sekventiell läsning. Avkodningen sker med fingerblomman, den del av fingertoppen där fingeravtrycken finns. I de flesta fall är båda händernas pekfingrar dominerande läsfingrar. Övriga fingrar används för att till exempel hålla reda på och byta rad. Hur man läser är dock individuellt och vissa föredrar att läsa med en hand.

Det är vanligt att nybörjare trycker för hårt och gnuggar med en vertikal rörelse samt backar i texten för att identifiera tecknen. Det kräver en hel del övning för att få en bra teknik och för att utveckla den taktila förmågan. Du som lärare behöver inte lära dig att avläsa punktskrift taktilt utan du läser visuellt med ögonen.

Radskiftestekniker

I den här filmen får du möta Tina och Louise som visar hur det går till att läsa punktskrift.

Speltid: 03:45.

Den som läser en svartskriftstext visuellt kan lätt flytta blicken över hela texten. Men den som läser punktskrift avkodar ett tecken i taget. Det ger inte samma överblick och är mer tidskrävande. En van punktskriftsläsare läser ungefär hälften så snabbt som en jämnårig visuell läsare.

Grunden för god läsförståelse ligger till stor del i avkodningen. Därför är det viktigt att fokusera på avkodning i punktskriftsundervisningen. Taktil stimulans, god undervisning i punktskrift av en lärare med kompetens på området samt positiva förväntningar hjälper eleven att utveckla sin förmåga att läsa punktskrift. För att få flyt och öka hastigheten i läsningen behöver eleven regelbunden och strukturerad träning, oftast under hela grundskoletiden.


Verktyg för att läsa och skriva

För att läsa och skriva punktskrift används en punktskriftsmaskin eller en punktskriftsskärm som är kopplad till en dator.

Punktskriftsmaskin- och läsare.

Punktskriftsmaskinen laddas med papper. För att punkterna ska bli tydliga används ett kraftigt papper, 180 gram.

Punktskriftsskärmen har en läsrad med små piggar där texten på datorn kommer upp i punktskrift. Till datorn finns ett skärmläsningsprogram som omvandlar texten på datorskärmen till punktskrift på punktskriftsskärmen och vice versa. I skärmläsningsprogrammet finns även en talsyntes så att man kan lyssna på texten. Med en skrivare för punktskrift finns det möjlighet att skriva ut texten på datorn till punktskrift på papper.

Det är bra om elever med blindhet får tillgång till en dator med punktskriftsskärm redan i förskoleklass för att lära sig använda verktygen. Läs- och skrivinlärning med hjälp av datorn ger många möjligheter till lärande och samarbetet med klasskamraterna underlättas då det eleven arbetar med blir synligt på datorskärmen.

Vid läs- och skrivinlärningen används både de digitala verktygen och punktskriftmaskinen. Datorn och punktskriftsskärmen blir steg för steg de viktigaste verktygen för att läsa och skriva. Någon gång i årskurs 3–4 introduceras eleven till att skriva på ett vanligt tangentbord, vilket möjliggör en mer effektiv studieteknik.

Tummen läser punktskriften på medicinaskens förpackning.

Övning: Att läsa taktilt

För att kunna göra övningen behöver du en läkemedelsförpackning som har text med punktskrift.

  • Känn på punktskriften. Kan du känna igen någon bokstav utan att titta? Kan du tyda texten om du tittar? Ta hjälp av punktskriftsalfabetet.
  • Passa på att se dig omkring när du är ute: var kan du hitta punktskrift i din omgivning?

Reflektionsfrågor

  • Jämför raderna i punktskriftsalfabetet. Kan du hitta mönstret?
  • I ett klassrum finns det information i text och bild. Hur ser det ut i klassrummet där du brukar vara? Vilken av all information behöver en elev som läser punktskrift ta del av?
  • Varför är det så viktigt att få möta mycket text för en elev som läser punktskrift?

Referensdokument

I referensdokumentet hittar du samma text som ligger på webbsidan Punktskrift, F–6 men med referenser.

Publicerat tisdag 30 april 2024