Planeringsstöd Studiepaket blindhet

På den här sidan hittar du planeringsstöd för rektorer, lärare, specialpedagoger och resurspersoner. Det finns också förslag på tillvägagångssätt för arbete med studiepaketet i grupp eller enskilt.

Till dig som rektor

Du som rektor ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan och på fritidshemmet. Det innebär att du ansvarar för att elever får det stöd de har rätt till och att skolan är en trygg miljö att vistas i. På den här sidan finns information och råd till dig i ditt uppdrag.

Elever med blindhet är en liten grupp vilket gör att kunskapen om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen vanligtvis inte finns i verksamheten. När det börjar en elev med blindhet i verksamheten är det därför extra viktigt med kompetensutveckling inom området.

Genom ökad kompetens, kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte kan verksamheten utvecklas så att din personal får bättre förutsättningar att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande. Det ökar förutsättningarna för ett gott lärande och för ökad delaktighet. Därför behöver du som rektor skapa förutsättningar för kompetensutveckling för din personal.

Som rektor behöver du också se till att det finns en övergripande planering och uppföljning i verksamheten för dessa elever. Ett systematiskt arbete på alla nivåer ger elever förutsättningar att nå målen för sin utbildning. 

Studiepaket blindhet

Studiepaketet riktar sig till personal i förskoleklass till årskurs 6 men kommer att byggas på med åldersgrupperna förskola och 7–GY. Materialet består av fristående moment som kan läsas i följd eller var för sig. Det är framtaget för arbete i grupp eller enskilt arbete och bygger på text, film, övningar och reflektionsfrågor.

Målet med studiepaketet är att ge grundläggande information om vad det innebär att möta en elev med blindhet i verksamheten. För att få en fördjupad kunskap rekommenderar vi att personalen tar del av SPSMs kurser med olika ålders- och ämnesinriktningar.

Under sidan Tillvägagångssätt finns förslag på upplägg när personalen arbetar med studiepaketet i grupp eller enskilt. Ett kollegialt upplägg har många fördelar. Genom att diskutera materialet tillsammans med kollegor skapas en djupare samsyn och större förståelse för varandra, för verksamheten och för elevens behov. Upplägget som bygger på kollegialt lärande tar 7,5 timmar medan enskilt arbete tar cirka 4 timmar.

Tillvägagångssätt för dig som rektor

Styrdokument

I dessa styrdokument kan du läsa om rättigheter i utbildningen:

Tips på fortsatt kompetensutveckling

För att få en fördjupad kunskap ger SPSM kurser med olika inriktningar utifrån att undervisa barn eller elev med blindhet.


Till dig som lärare och specialpedagog

Ditt uppdrag i förskola och skola är att planera och följa upp undervisningen så att elever når så långt som möjligt i sin utveckling. Det innebär att du och dina kollegor tillsammans behöver skapa förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer utifrån det kompensatoriska uppdraget.

Barn och elever med blindhet är en liten grupp vilket gör att kunskapen om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen vanligtvis inte finns i verksamheten. När en elev med blindhet finns i verksamheten är det därför extra viktigt med kompetensutveckling inom området.

Med kunskap om blindhet och pedagogiska konsekvenser av blindhet ökar möjligheten att forma en tillgänglig undervisning i skolan. Genom ökad kompetens, kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte kan verksamheten utvecklas så att ni får bättre förutsättningar att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande. Det ökar förutsättningarna för ett gott lärande och för ökad delaktigheten.

Studiepaket blindhet

Studiepaketet riktar sig till personal i förskoleklass till årskurs 6 men kommer att byggas på med åldersgrupperna förskola och 7-GY. Materialet består av fristående moment som kan läsas i följd eller var för sig. Det är framtaget för arbete i grupp eller enskilt arbete och bygger på text, film, övningar och reflektionsfrågor.

Målet med studiepaketet är att ge grundläggande information om vad det innebär att möta en elev med blindhet i verksamheten. För att få en fördjupad kunskap rekommenderar vi SPSMs kurser med olika ålders- och ämnesinriktningar.

Under sidan Tillvägagångssätt finns förslag på upplägg för arbete med studiepaketet i grupp eller enskilt. Ett kollegialt upplägg har många fördelar. Genom att diskutera materialet tillsammans med kollegor skapas en djupare samsyn och större förståelse för varandra, för verksamheten och för elevens behov. Upplägget som bygger på kollegialt lärande tar 7,5 timmar medan enskilt arbete tar cirka 4 timmar.

Tips på fortsatt kompetensutveckling

Förutom Studiepaket blindhet finns det också material och rapporter att ta del av på vår webbplats spsm.se.

För att få en fördjupad kunskap ger SPSM kurser med olika inriktningar utifrån att undervisa barn eller elev med blindhet.

Tillvägagångssätt

På sidan Tillvägagångssätt finns planering för genomförande av arbete i grupp eller enskilt arbete.


Till dig som resursperson

Du som arbetar som resursperson i förskola och skola har i ditt uppdrag att vara ett verksamhetsnära stöd utifrån barn och elevers kartlagda behov. Det innebär att du behöver vara involverad i verksamhetens arbete på grupp- och individnivå. Tillsammans behöver ni i arbetslaget arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande med den tillgängliga lärmiljön.

Barn och elever med blindhet är en liten grupp vilket gör att kunskapen om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen vanligtvis inte finns i verksamheten. När det börjar ett barn eller en elev med blindhet i verksamheten är det därför extra viktigt med kompetensutveckling inom området.

Med kunskap om blindhet ökar dina möjligheter att bemöta och stötta barnet eller eleven. Genom ökad kompetens, tid för reflektion, kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte kan verksamheten utveckla arbetet och öka förutsättningarna för ett gott lärande och för ökad delaktigheten.

Studiepaket blindhet

Studiepaketet riktar sig till personal i förskoleklass till årskurs 6 men kommer att byggas på med åldersgrupperna förskola och 7-GY. Materialet består av fristående moment som kan läsas i följd eller var för sig. Det är framtaget för arbete i grupp eller enskilt arbete och bygger på text, film, övningar och reflektionsfrågor.

Målet med studiepaketet är att ge grundläggande information om vad det innebär att möta en elev med blindhet i verksamheten. För att få en fördjupad kunskap rekommenderar vi SPSMs kurser med olika ålders- och ämnesinriktningar.

Under sidan Tillvägagångssätt finns förslag på upplägg för arbete med studiepaketet i grupp eller enskilt. Ett kollegialt upplägg har många fördelar. Genom att diskutera materialet tillsammans med kollegor skapas en djupare samsyn och större förståelse för varandra, för verksamheten och för elevens behov. Upplägget som bygger på kollegialt lärande tar 7,5 timmar medan enskilt arbete tar cirka 4 timmar.

Tips på material

Resurspersoner kan även ta del av Skolverkets material:

För att få en fördjupad kunskap ger SPSM kurser med olika inriktningar utifrån att undervisa barn eller elev med blindhet.

Tillvägagångssätt

På sidan Tillvägagångssätt finns planering för genomförande av arbete i grupp eller enskilt arbete.

Publicerat tisdag 2 april 2024