Tillvägagångssätt

Du kan ta del av innehållet i Studiepaket blindhet i valfritt tempo under valfri tid. Det kan användas både för enskilda studier och för kollegialt lärande.

Här finner du två förslag på tillvägagångssätt. Det ena upplägget är utformat för enskilda studier och tar 4 timmar. Det andra upplägget bygger på kollegialt lärande och tar 7,5 timmar.

Upplägg för enskilda studier

Ta del av studiepaketet genom att läsa texterna, titta på filmerna, göra övningarna och reflektera över frågorna. De flesta övningar kan du göra själv, men för att göra övning 2 i moment 5 behöver du samarbeta med någon. Läs momenten i ordning då det ger en bra förförståelse inför innehållet i kommande moment. Detta tar cirka 4 timmar.

Om du vill kan du efter att ha tagit del av studiepaketet fundera över följande övergripande frågor:

 • Hur tar du med de nya kunskaperna från detta material in i ditt arbete?
 • Utifrån din roll, vilka är de tre viktigaste sakerna som
 1. behöver förberedas innan du börjar arbeta med eleven med blindhet?
 2. kan tillämpas på en gång när du möter en elev med blindhet i verksamheten?
 3. ert arbetslag gemensamt behöver arbeta med när det går/finns en elev med blindhet i verksamheten?
 • Försök att formulera en plan som tydligt visar hur du tänker dig att förberedelser och det löpande arbetet skulle kunna gå till. Ta även med vem eller vilka som blir berörda och vem som ansvarar för olika områden. Är det du själv, arbetslaget, elevhälsan, rektorn eller någon annan?
 • Vad är nästa steg i ditt fortsatta lärande?

Lycka till!


Upplägg för kollegialt lärande

Det här upplägget bygger på att du och dina kollegor arbetar tillsammans utifrån en studieplan. Studieplanen hittar du längst ner på sidan. Arbetet leds av en kursledare.

Förberedelser:

 • Rektor utser en person till kursledare. Den personen ska i god tid förankra med rektor hur och när arbetet ska genomföras. Kursledarens uppgift är att planera ett upplägg som fungerar utifrån er verksamhet och att informera deltagarna om datum och tider för enskilda studier och träffar i grupp. I rollen som kursledare ingår det att bekanta sig med materialet och gå igenom texter, filmer, illustrationer och reflektionsfrågor i förväg. Kursledaren lägger därefter upp en planering. I studieplanerna finns det förslag på upplägg och vilka reflektionsfrågor som ska behandlas på träffarna. Kursledaren kan välja andra reflektionsfrågor beroende på verksamhetens behov. Kursledaren är även den som håller i de gemensamma träffarna.
 • Till varje träff behövs en sekreterare som för minnesanteckningar.

När planeringen är klar kan ni påbörja er gemensamma kompetensutveckling.

Lycka till!  


Studieplaner kollegialt lärande

Studieplan kollegialt lärande – Förskoleklass till årskurs 6

Studieplanen för åldersgruppen förskoleklass till årskurs 6 består av två gemensamma träffar, 1,5 och 2 timmar, och egen inläsning om 4 timmar.

Alla deltagare ska ha tagit del av text och film på egen hand inför varje träff. Tiden som ni har tillsammans är tänkt att användas till ert kollegiala lärande.

1. Ta del av moment 1–4 (2 timmar)

I moment 1 och 2 finns det övningar som du genomför själv. Efter varje moment finns några reflektionsfrågor som hjälper dig att sammanfatta det du just läst. Gör övningarna och reflektera över frågorna i alla delar. Skriv några stödord om hur du tänker.

2. Första träffen (1,5 timme)

Samtala utifrån följande frågor:

 • Vad tar ni främst med er från moment 1–4? Utgå från era stödord.
 • Hur kan ni ta med de nya kunskaperna in i ert fortsatta arbete?
 • Vad tänker ni kan bli utmanade? 
 • Vilka delar behöver ni mer kunskap om?
 • Ni kommer att arbeta som ett team kring eleven med blindhet, hur kan ni tänka kring roller och ansvar?

3. Ta del av momenten 5–7 (2 timmar)

I moment 5 och 7 finns det övningar som du genomför själv. Vänta med övning 2 i moment 5, den gör ni tillsammans vid nästa träff. Gör övningarna och reflektera över frågorna i alla delar. Skriv några stödord om hur du tänker.

4. Andra träffen (2 timmar)

Börja med att göra övning 2 i moment 5 tillsammans. Lägg 20 minuter på detta. Arbeta sedan vidare med frågorna nedan.

 • Vad tar ni främst med er från moment 5–7? Utgå från era stödord.
 • Hur kan ni ta med de nya kunskaperna in i ert fortsatta arbete?
 • Vad tänker ni kan bli utmanade? 
 • Vilka delar behöver ni mer kunskap om?
 • Ni kommer att arbeta som ett team kring eleven med blindhet, hur kan ni tänka kring roller och ansvar?
 • Sammanfatta skriftligt det ni har kommit fram till och lämna över det till er rektor.
Publicerat tisdag 2 april 2024