Illustration av ett skrivbord där det ligger hörlurar, penna och skriftliga instruktioner om hur man ska lösa en uppgift

Pedagogiska förutsättningar

Elever behöver känna sig kompetenta och uppleva att de har goda förutsättningar att lära och utvecklas. För att lyckas behöver de stimulans och vägledning. Elever måste också mötas med respekt, tilltro och positiva förväntningar.

Elever vittnar om att det är jobbigt att gå i skolan om det går dåligt och om de känner att de inte passar in i matematikundervisningen. De berättar också att det påverkar självförtroendet i matematik och i längden självkänslan.

I nedanstående filmer får du ta del av fyra elevers erfarenheter av matematiksvårigheter genom grundskolan.

Lykke och Noah berättar

Här får du ta del av Lykkes och Noahs berättelser om sina egenupplevda matematiksvårigheter.

Emmy och Henrietta berättar

Här får du ta del av Emmys & Henriettas berättelser om sina egenupplevda matematiksvårigheter.

En pedagogisk utmaning för matematiklärare är att kunna identifiera den matematiska mångfalden i elevgruppen. Det är dock nödvändigt för att kunna möta eleverna där de befinner sig och på så sätt skapa en tillgänglig matematikundervisning. Detta kräver att lärare får förutsättningar att utveckla verktyg i form av strategier och stödstrukturer och omsätta dem i metoder, bedömningssituationer och förhållningssätt. 

För att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar har det betydelse att skolan arbetar med att tillgodose att elever i svårigheter får det stöd de behöver.

Skolhuvudman och rektor har ansvar för skolans resultat och undervisningens kvalitet och lärare måste få det stöd de behöver för att kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. 

Lärarens betydelse

Det finns en rad framgångsfaktorer där lärarens roll är en bärande faktor. Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är avgörande för elevers resultat. Det handlar bland annat om goda ämneskunskaper, didaktisk kompetens och förmåga att kunna balansera dessa till ett meningsfullt sammanhang.

En annan framgångsfaktor är lärarens förmåga till tydlighet. Det innefattar tydlighet i allt från struktur, förklaringar och undervisning till bedömning. Alla elever möter svårigheter och skapar missuppfattningar när de lär sig matematik. Det är därför viktigt att ge återkoppling som klargör fel och missuppfattningar. Återkoppling har en  kraftfull påverkan på elevers lärande. 

Framgångsrika lärare tydliggör för eleverna både vilka mål de arbetar mot och vilka ansträngningar som krävs för att nå målen. Eleven behöver ledas i sin kunskapsutveckling, kunna vara delaktig, bli stimulerad och utmanad genom en variation i undervisningen med tydliga mål och förväntningar lite bortom elevens kunskapshorisont.

Faktorer i undervisningen som kan orsaka matematiksvårigheter

Det finns såklart för- och nackdelar med alla undervisningsformer. Vissa former av eget arbete kan dock få negativa konsekvenser. Elever som i allt för stor omfattning lämnas till eget arbete med matematikboken berättar om stora missförstånd och kunskapsluckor. 

Brist på tid, till exempel att eleverna inte får den tid de behöver för att lära sig de grundläggande begreppen, kan även det bidra till att matematiksvårigheter uppstår.

Ytterligare faktorer som kan orsaka matematiksvårigheter är alltför stora elevgrupper, bristande studiero och stressig arbetsmiljö.

Bortfall av lektioner och tydlig lektionsstruktur

Nästan all matematik som elever lär sig i skolan lär de sig på matematiklektionerna. Elever som har svårt att lära sig matematik har extra stort behov av att alla lektioner genomförs och har en tydlig struktur, annars kommer värdefull undervisningstid att försvinna.

Bortfall av lektioner kan vara en bidragande orsak till att vissa elever utvecklar matematiksvårigheter. 

 

Illustration av en lärare som pekar på en tavla med uppgifter

Nivå på undervisningen

Om elever upplever att matematikundervisningen är för svår och en känsla av misslyckande infinner sig, är risken stor att de utvecklar undvikandestrategier och därför missar nödvändig lektionstid. Det kan handla om elever som gör långa toalettbesök, vässar pennan eller omsorgsfullt färglägger figuren i matematikboken. Det finns samtidigt elever i matematiksvårigheter som försöker kompensera för upplevt långsamt tempo i skolan genom extra mycket arbete hemma. Dessa elever måste du som lärare också uppmärksamma. 

Matematikfärdigheter kan ses som ett resultat av tid och inlärningstakt, och inte som en medfödd förmåga. Det innebär att skolan bör kompensera för elevers olika inlärningstakt genom mer tid.

Lärare – elev

Goda relationer mellan lärare och elever och höga förväntningar från lärarens sida på samtliga elever har visat sig vara betydelsefullt för en framgångsrik undervisning. Just relationen mellan lärare och elev är grundläggande för lärandet. 

Som tidigare nämnts, innebär undervisning av elever i matematiksvårigheter en kontinuerlig återkoppling och korrigerande av felaktiga svar, för att undvika att missförstånd uppstår och befästs. För att du som lärare ska kunna göra detta behöver det finnas en trygg och förtroendefull relation mellan dig och dina elever. 

Gå vidare till Individuella förutsättningar

 

Publicerat måndag 30 november 2020