Uppgift till nästa träff

Uppgiften tillhör Moment 3 och är en del av detta studiepaket.

Förskoleklass

I Moment 1 finns en beskrivning av hur den fonologiska medvetenheten utvecklas. Du ska nu få testa att genomföra fyra olika övningar, som går från lägre till högre komplexitet i denna utveckling. Syftet är att du ska få syn på hur långt eleverna har kommit och vad nästa steg i utvecklingen kan vara.

Ta stöd av innehållet under rubriken ”Fonologisk medvetenhet” i den pdf som hör till Moment 3 när du dokumenterar elevernas resultat av övningarna.

Planera och förbereda

 1. Börja med att se filmen ”Läsningens grunder i praktiken – fonologisk medvetenhet” som finns i Moment 4.
 2. Välj ut några elever som har visat indikation på att det finns svårigheter inom området fonologisk medvetenhet, det vill säga den förmåga som bland annat aktivitet 4 i Hitta språket prövar.
 3. Bestäm om uppgiften ska göras enskilt eller i par. 
 4. Se till att du har möjlighet att spela in aktiviteten, till exempel med funktionen röstmemo i en mobiltelefon eller platta. 
 5. Plocka fram sex klossar eller andra föremål, i olika färger. 
 6. Förbered bilder på orden i övningarna 3 och 4, om du vill erbjuda bildstöd.
 7. Planera för hur du ska dokumentera elevernas resultat.

Övning 1: Vilket ord är längst?

Syftet med övningen är att uppmärksamma om eleverna kan bortse från språkets innehåll och istället rikta fokus på formen, i det här fallet hur långt ett ord är.

Säg ett ordpar i taget. Be eleven svara på vilket ord som är längst. Tänk på att variera ordningsföljden mellan det korta och det långa ordet när ordparen presenteras.

Förslag på ordpar: sol – mobiltelefon, lastbilsflak – orm, spindelnät –tåg, hus – nyckelpiga, pyjamasbyxor – bro, glasögonfodral – häst…

Övning 2: Vilket är ordet?

Syftet med övningen är att uppmärksamma om eleverna är medvetna om att stavelser kan sättas ihop till ord, det vill säga stavelsesyntes.

Säg stavelser, en i taget, med en kort paus mellan. Be eleven svara vilket ord det blir. Till exempel: ”Vilket ord säger jag nu: ba … ka?”

Förlag på ord: ri…ta (rita), le…ka (leka), å… ka (åka), po…ta...tis (potatis), kro…ko…dil (krokodil).

Övning 3: Vilket språkljud kommer först? 

Syftet med övningen är att se om eleverna kan uppfatta och identifiera språkljuden, fonemen, i ord. 

Fråga eleven vilket språkljud som kommer först i ett ord. Säg ordet långsamt: ”Vilket språkljud kommer först: /s/o:/l/?”

Förslag på ord: ros, mat, fyra, is, åka, kam, båt.

Övning 4: Hur många språkljud hör du i ordet? 

Syftet med övningen är att se om eleverna kan uppfatta och identifiera språkljuden, fonemen, i ord. 

Plocka fram sex klossar eller andra föremål, i olika färger. Säg ett ord. Be eleven lägga fram lika många klossar som det finns språkljud i ordet. ”Hur många språkljud hör du i ordet mos?” 

Förslag på ord: mål, fe, ros, is, myra, paket

Egenreflektion efter genomförd aktivitet  

Vad fick du syn på under genomförandet?  

På vilket sätt kan du använda resultaten av övningarna i planeringen av den fortsatta undervisningen i fonologisk medvetenhet och fonemisk medvetenhet?

Årskurs 1-3

Du ska få träna på att dokumentera avkodning och lässtrategier. Syftet är att du enklare ska få syn på varje elevs läsutveckling och hur den utvecklas över tid. Markeringarna som du ska testa är bara ett förslag på hur sådan dokumentation kan göras, ta gärna fram egna varianter av markeringar och notera vad de står för.

Ta stöd av innehållet under rubriken ”Alfabetisk avkodning och Ortografisk –morfemisk avkodning” i den pdf som hör till Moment 3 när du dokumenterar elevernas resultat av aktiviteten.

Planera och förbereda

 1. Börja med att se filmen "Läsningens grunder i praktiken - avkodning" som finns i Moment 4
 2. Välj ut ett mindre antal elever, där du vill undersöka läsutvecklingen.
 3. Välj ut en för eleven okänd, kort text som ligger inom elevens läsnivå. Det vill säga, eleven bör klara 90 till 95 procent av orden. Du kan även skriva en egen text.
 4. Kopiera texten så att du och eleven har varsitt exemplar. Märk din kopia med elevens namn och datum.
 5. Se till att du har möjlighet att spela in läsningen, till exempel med funktionen röstmemo i en mobiltelefon eller platta.

Övning: Dokumentera lässtrategier 

Be eleven läsa texten för dig.

Under tiden som eleven läser markerar du i din kopia av texten på följande sätt:

 • Förväxling. Om eleven förväxlar bokstäver i ett ord, till exempel läser ordet ”baka” som ”daka”, eller ”åka” som ”oka”: stryk över den felaktigt lästa bokstaven och skriv vad barnet ersatte den med ovanför.
 • Plockläsning. Om eleven läser bokstavsljuden var för sig, istället för att sammanljuda, till exempel ”l … e … k … a …” istället för ”leka”: sätt en prick under varje bokstav som läses så.
 • Gissningsläsning. Om eleven läser de första bokstäverna i ett ord korrekt och därefter gissar, till exempel läser ”lamporna” som ”lampa”: stryk över den del av ordet som lästes på ett felaktigt sätt.
 • Upprepning. Om eleven läser om, upprepar, ett ord: stryk under ordet två gånger.

Det är positivt om eleven rättar sig själv under läsningen.

Egenreflektion efter genomförd aktivitet

 • Vad fick du syn på under genomförandet?
 • På vilket sätt kan du använda resultaten av aktiviteterna i planeringen av den fortsatta läsundervisningen?
Publicerat måndag 16 november 2020