Samverkan med forskare

Hur kan elevhälsoarbete förstås ur fyra olika forskarperspektiv? Vad behöver samordnas för ett hållbart elevhälsoarbete över tid?

I samverkan med forskare har de två FoU-skrifterna Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi (2018) och Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete (2020) tagits fram. FoU-skrifterna är en del av Specialpedagogiska skolmyndighetens systematiska uppföljning av Stödmaterial elevhälsa utifrån vetenskaplig grund.

Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi

I antologin skriver fyra forskare var sin utvecklingsartikel om skolors förutsättningar för elevhälsoarbete. De presenterar tidigare forskning utifrån sina respektive fält. De relaterar även till dokumentationen från kursen Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning i texterna.

Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete
I kapitlet skriver Eva Hjörne, professor, Göteborgs universitet, utifrån ett pedagogiskt och specialpedagogiskt perspektiv. Hon belyser attityder till elevers lärande i historisk tid och knyter ihop det med elevhälsoteamens aktuella lärandeprocess under kursens gång.

Perspektiv på yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan
I kapitlet skriver Ingrid Hylander, docent och legitimerad psykolog, Karolinska institutet utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv med fokus på elevhälsoteamen. Hon belyser teamens utveckling både utifrån tidigare forskning och utifrån dokumentation från kursen.

Rektors roll i elevhälsoarbetet
I kapitlet skriver Monika Törnsén, filosofie doktor, Umeå universitet utifrån ett ledarperspektiv med rektors roll i fokus.

Samordning – en väsentlig aspekt av skolors elevhälsokompetens
I kapitlet skriver Pia Skott, filosofie doktor, Stockholms universitet utifrån ett organiseringsperspektiv. Hon belyser de olika strukturer och nivåer som en skola har att förhålla sig till och hur det påverkar det pågående elevhälsoarbetet.

Se även filmen Utveckla skolans elevhälsoarbete – en inledning där forskarna medverkar.

Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete

I skriften Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete presenteras en uppföljande studie som två forskare har genomfört i skolor som har deltagit i den nätbaserade kursen. Där beskrivs två modeller: en för samordning av skolans elevhälsoarbete och en för utveckling av elevhälsoteam. Avslutningsvis beskrivs hur dessa kan användas för att förstå och identifiera grundläggande förutsättningar för ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete som uppfattas positivt av såväl elevhälsoteam som rektorer, lärare och övrig skolpersonal.

Medverkande: Ingrid Hylander, docent och leg. psykolog, Karolinska institutet och Pia Skott, docent och fil. dr, Stockholms universitet.

Publicerat fredag 19 november 2021