Filmer om reflektionsunderlagen

Med hjälp av de fyra reflektionsunderlagen kan skolor få stöd i att tillsammans utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. De handlar om att synliggöra skolans elevhälsoarbete i det systematiska kvalitetsarbetet samt att utveckla strukturer och en samtalskultur som främjar elevernas hälsa, lärande och utveckling.

För att ta del av reflektionsunderlagen i sin helhet, se Handledning med reflektionsunderlag. Beställ eller ladda ner reflektionsunderlagen från webbutiken. På den här sidan finns filmer som visar exempel på hur de kan användas.

Reflektionsunderlaget Spelet

Elevhälsoarbete är i stor utsträckning en språklig verksamhet. Hur kan skolans olika yrkesprofessioner kunskapa tillsammans? Hur kan samtalet breddas utifrån olika perspektiv? Hur kan fokus flyttas från eleven som problembärare till faktorer som möjliggör förändring? Med hjälp av reflektionsunderlaget Spelet kan skolan få stöd i att utveckla sina samtal till att bli mer interprofessionella. 

Reflektionsunderlaget Spelet – ett stöd för interprofessionella samtal som främjar elevernas hälsa, lärande och utveckling.

I den här filmen presenteras reflektionsunderlaget Spelet och hur materialet kan användas för att utforska fler perspektiv i skolans samtalskultur. Speltid 5 minuter. Filmen har valbar text.

Inspirationsfilmer om reflektionsunderlagen

I fyra inspirationsfilmer om reflektionsunderlagen får vi ta del av hur rektorer och den samlade elevhälsan har använt sig av Pyramiden, Spelet, Rummet och Hjärtat som stöd för analys och gemensamt lärande. De beskriver hur reflektionsunderlagen på olika sätt erbjudit en struktur för utveckling av elevhälsoarbetet i skolan.

Skolorna har deltagit i Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurs Att höja skolan elevhälsokompetens - ett processarbete för likvärdig utbildning.

Pyramiden – synliggör skolans elevhälsoarbete

I den här filmen berättar skolor om hur de använt reflektionsunderlaget Pyramiden som stöd för att synliggöra skolans elevhälsoarbete. Speltid 7 minuter. Filmen har valbar text.

Spelet – utforska fler perspektiv i skolans samtalskultur

I den här filmen berättar skolor om hur de använt reflektionsunderlaget Spelet som stöd för att utforska fler perspektiv i skolans samtalskultur. Speltid 5 minuter. Filmen har valbar text.

Rummet – utveckla skolans strukturer

I den här filmen berättar skolor om hur de använt reflektionsunderlaget Rummet som stöd för att utveckla stödjande strukturer. Speltid 7 minuter. Filmen har valbar text.

Hjärtat – systematisera skolans elevhälsoarbete

I den här filmen berättar skolor om hur de använt reflektionsunderlaget Hjärtat som stöd för att systematisera skolans elevhälsoarbete. Speltid 7 minuter. Filmen har valbar text.

Publicerat torsdag 25 november 2021