Fyra vuxna personer som sitter runt ett bord

Handledning med reflektionsunderlag

Hur kan skolan konkret arbeta för att tillsammans utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt?

"Det lilla ordet främst – ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan" är en handledning med reflektionsunderlag. Den kan användas som stöd i utveckling av ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Här finns frågeställningar och reflektionsunderlag som erbjuder ett konkret stöd och en struktur för gemensamma diskussioner inom elevhälsan men också i samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal.

Handledningen Det lilla ordet främst

Handledningen bygger på Specialpedagogiska skolmyndighetens erfarenheter av att ha följt skolor som deltagit i den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens - ett processarbete för likvärdig utbildning.

Handledningens första del ger en bakgrund till och en beskrivning av de utmaningar och möjligheter som deltagande skolor har när det gäller elevhälsans uppdrag att främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Här finns också en redogörelse för faktorer som många skolor anser vara viktiga för att nå framgång i arbetet.

Den andra delen presenterar fyra praktiska reflektionsunderlag. Reflektionsunderlagen tydliggör elevhälsans uppdrag och kan användas tillsammans med lärare och övrig skolpersonal för att utveckla elevhälsoarbetet i skolan. Syftet med reflektionsunderlagen är att få syn på och samtala om den egna verksamheten.

Alla reflektionsunderlag har samma upplägg med en sammanfattande text, en illustration och en instruktion. De fyra olika reflektionsunderlagen kan användas fristående, i sin helhet eller i valfri ordning. De ska inte ses som fasta samtalsmodeller utan får anpassas så att de blir relevanta utifrån det sammanhang de används i. Underlagen erbjuder en struktur för analys och gemensamt lärande.

De fyra reflektionsunderlagen: 

Pyramiden – synliggör skolans elevhälsoarbete
Spelet – utforska fler perspektiv i skolans samtalskultur
Rummet – utveckla skolans strukturer
Hjärtat – systematisera skolans elevhälsoarbete

Se gärna filmerna om reflektionsunderlagen där skolor berättar hur de har arbetat, samt presentationen av reflektionsunderlaget Spelet.

Reflektionsunderlag - komplement till handledningen

Som komplement finns reflektionsunderlagen från handledningen, Pyramiden, Spelet, Rummet och Hjärtat, även som laminerade underlag. De kan läggas på bordet som stöd vid gemensamma diskussioner.

Publicerat torsdag 25 november 2021