Handledning med reflektionsunderlag

Hur kan skolan skapa förutsättningar för att främst kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande? 
I handledningen Det lilla ordet främst – ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan beskrivs utmaningar och erfarenheter från olika skolor. Här presenteras också fyra reflektionsunderlag som kan ge stöd i att utveckla skolans elevhälsoarbete.

"Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas." (Skollagen kap 2 § 25)

Det lilla ordet främst i lagtexten innebär att elevhälsan i huvudsak ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det får konsekvenser, dels för elevhälsans arbete, dels för hela skolans arbetssätt och organisation.

Handledningen Det lilla ordet främst

Handledningen bygger på Specialpedagogiska skolmyndighetens erfarenheter av att ha följt skolor som deltagit i den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens - ett processarbete för likvärdig utbildning.

Handledningens första del ger en bakgrund till och en beskrivning av de utmaningar och möjligheter som deltagande skolor har när det gäller elevhälsans uppdrag att främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Här finns också en redogörelse för faktorer som många skolor anser vara viktiga för att nå framgång i arbetet.

Den andra delen presenterar fyra praktiska reflektionsunderlag. Reflektionsunderlagen tydliggör elevhälsans uppdrag och kan användas tillsammans med lärare och övrig skolpersonal för att utveckla elevhälsoarbetet i skolan. Syftet med reflektionsunderlagen är att få syn på och samtala om den egna verksamheten.

Alla reflektionsunderlag har samma upplägg med en sammanfattande text, en illustration och en instruktion. De fyra olika reflektionsunderlagen kan användas fristående, i sin helhet eller i valfri ordning. De ska inte ses som fasta samtalsmodeller utan får anpassas så att de blir relevanta utifrån det sammanhang de används i. Underlagen erbjuder en struktur för analys och gemensamt lärande.

De fyra reflektionsunderlagen: 

Pyramiden – synliggör skolans elevhälsoarbete
Spelet – utforska fler perspektiv i skolans samtalskultur
Rummet – utveckla skolans strukturer
Hjärtat – systematisera skolans elevhälsoarbete

Boxen Reflektionsunderlag för elevhälsan

Reflektionsunderlag för elevhälsan är en box som innehåller ett exemplar av handledningen Det lilla ordet främst, fyra reflektionsunderlag – Pyramiden, Spelet, Rummet och Hjärtat – i form av väggplanscher och laminerade samtalsstöd, samt en väggplansch av elevhälsohjärtat.

För inspiration av hur skolor använt sig av reflektionsunderlagen se Inspirationsfilmer.

Publicerat torsdag 25 januari 2018 Granskat torsdag 11 april 2019