Illustration av en elev och en vuxen  som sitter vid ett bord. Ovanför eleven syns siffror och matematiska tecken.

Tillgänglighet och inkludering i matematik­undervisningen

Skolans uppdrag är att skapa en tillgänglig matematikundervisning som inkluderar alla elever i klassrummet och ger den enskilda eleven möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Det kräver en god organisatorisk struktur med ett nära samarbete mellan bland annat undervisande matematiklärare, personal med specialpedagogisk kompetens samt rektor och övrig elevhälsa.

Inkluderingsbegreppet

Begreppet inkludering förekommer ofta i diskussioner i samband med organisering av stöd. Ett sätt att beskriva inkludering är utifrån följande former:

  • Dynamisk inkludering har fokus på undervisningen för elever i behov av stöd och hur skolan ska organisera detta stöd. I matematiken kan det handla om intensivundervisning i perioder eller att lärare och speciallärare tillfälligt byter roller. 
  • Innehållsinkludering har fokus på själva undervisningen och hur undervisningen möter mångfalden i klassrummet. Frågor att ställa i relation till det matematiska innehållet är till exempel vilka representationer som används i undervisningen, vilka som är lämpliga för det aktuella innehållet och vilka som passar den enskilda eleven. 
  • Deltagande inkludering har fokus på elevens deltagande men även lärares lyhördhet för elevens vilja, självkänsla och självförtroende. 

Planering och utformning av undervisningen

Det finns ingen universallösning för att säkerställa att alla elever ges möjlighet att bli inkluderade i matematikundervisningen. Hur verksamheter går till väga är alltid beroende av organisationen och de elever och lärare som är involverade i undervisningen. Det elever vittnar om då det gäller inkludering är bland annat att de önskar möta en variation av arbetssätt i matematikundervisningen.

Gå vidare till Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd

 

Publicerat måndag 30 november 2020