Forskarantologi

Hur kan elevhälsoarbete förstås ur fyra olika forskarperspektiv? I Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi skriver fyra forskare var sin utvecklingsartikel om skolors förutsättningar för elevhälsoarbete.

I antologin presenterar författarna tidigare forskning utifrån sina respektive fält. De relaterar även till dokumentationen från kursen Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning i texterna.

Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete
I kapitlet skriver Eva Hjörne, professor, Göteborgs universitet, utifrån ett pedagogiskt och specialpedagogiskt perspektiv. Hon belyser attityder till elevers lärande i historisk tid och knyter ihop det med elevhälsoteamens aktuella lärandeprocess under kursens gång.

Perspektiv på yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan
I kapitlet skriver Ingrid Hylander, docent och legitimerad psykolog, Karolinska institutet utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv med fokus på elevhälsoteamen. Hon belyser teamens utveckling både utifrån tidigare forskning och utifrån dokumentation från kursen.

Rektors roll i elevhälsoarbetet
I kapitlet skriver Monika Törnsén, filosofie doktor, Umeå universitet utifrån ett ledarperspektiv med rektors roll i fokus.

Samordning – en väsentlig aspekt av skolors elevhälsokompetens
I kapitlet skriver Pia Skott, filosofie doktor, Stockholms universitet utifrån ett organiseringsperspektiv. Hon belyser de olika strukturer och nivåer som en skola har att förhålla sig till och hur det påverkar det pågående elevhälsoarbetet.

Se även filmen Elevhälsoarbete under utveckling - en inledning där forskarna medverkar.

Publicerat torsdag 25 januari 2018 Granskat torsdag 11 april 2019