Vad är en specialskola?

Specialskolan är till för elever som behöver en annan skolform. Specialskolan är obligatoriskt tioårig för att våra elever ska få mer tid för sitt lärande. 

Enligt skollagen (Se 7. Kap 6 § i skollagen (2010:800)) har elever rätt till alternativ skolform om behov finns.

På specialskolan arbetar vi med språk och kommunikation på olika sätt för att undervisningen ska bli tillgänglig för våra elever. Vi erbjuder anpassade undervisningsgrupper, där antalet elever i undervisningsgruppen kan variera från cirka 3 till 15 elever. Vi arbetar ständigt med att utvärdera och utveckla våra lärmiljöer för att våra elever ska få de bästa förutsättningarna att lära och utvecklas.

Elever som går på någon av våra skolor vistas i en miljö där de kan kommunicera med andra, lära och vara delaktiga i olika sammanhang i skolan: i undervisningen, på rasterna, i fritidshemmet och på skolans boende för de elever som har långt att dagpendla.

En miljö där eleverna får vara delaktiga är inte bara viktig för att eleverna ska kunna ta del av undervisningen utan främjar också deras identitetsutveckling. Genom att våra elever känner tillhörighet med andra elever och utvecklar kamratrelationer med dem som de kan kommunicera med byggs en bra grund för livslångt lärande och för framtida utbildnings- och yrkesvägar.

Hög specialpedagogisk kompetens och stöd i undervisning

På våra skolor har vi personal som har kunskap om och erfarenhet av att undervisa elever med de funktionsnedsättningar som skolans målgrupper har. Vi lägger tyngdpunkten på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen i enlighet med målen i kursplanerna. Alla elever får en flexibel och individuellt anpassad utbildning där vi strävar efter att alla ska få möjlighet att nå målen i alla ämnen. Som stöd till undervisningen har vi digitalt lärande och använder olika alternativa verktyg och anpassade läromedel. En del elever har också individuellt anpassade hjälpmedel i undervisningen. 

Lär ut samma saker som på grundskolan

Specialskolan lär ut samma saker som grundskolan gör, fast på ett annat sätt. Alla elever i specialskolan har behov av ett välutformat stöd och därför har personalen i specialskolan ett tätt samarbete runt varje elev. Betygskriterierna i läroplanen för specialskolan är samma som för grundskolan i de ämnen som vi har gemensamma med grundskolan. 

Vi fortbildar vår personal regelbundet för att på bästa sätt möta elevers skiftande behov.

Vi uppmuntrar föräldrainflytande och det finns flera möjligheter för dig som vårdnadshavare att påverka ditt barns skolgång, bland annat genom att engagera dig i skolrådet på ditt barns skola.

Mer om undervisning i specialskola

Publicerat onsdag 13 juli 2022