Så här ansöker du till Rh-anpassad utbildning

Ungdomar som på grund av ett svårt rörelsehinder behöver anpassad undervisning och habilitering, och i vissa fall boende och omvårdnad i boendet, kan söka till Rh-anpassad utbildning vid ett riksgymnasium.

Antagningskriterier

För att antas till Rh-anpassad utbildning måste du uppfylla ett antal kriterier. Det krävs att du

 • har ett svårt rörelsehinder
 • har behov av habilitering och i vissa fall plats på skolans boende
 • behöver tillgång till Rh-anpassad utbildning
 • har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande (om du söker introduktionsprogram ska grundskoleutbildningen eller motsvarande ha avslutats)
 • kan påbörja utbildningen senast under det första kalenderhalvåret det år du fyller 21 år
 • uppfyller de övriga behörighetsvillkoren när det gäller nationella program.

Betyg

Du som söker till ett nationellt högskoleförberedande program ska ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst nio andra ämnen.

Du som söker till ett nationellt yrkesprogram ska ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

Du som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt högskoleförberedande program eller yrkesprogram kan söka introduktionsprogram.

Bedömning och beslut

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning bedömer och beslutar om vem som uppfyller antagningskriterierna. Nämnden avgör även om du ska tilldelas en plats på elevboende. Nämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Om nämnden bedömer att du inte har rätt till Rh-anpassad utbildning kan du överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd.

Vad behövs i ansökan

Nämnden bedömer om du uppfyller antagningskriterierna utifrån de olika handlingar som du skickat in. Därför är det viktigt att ditt rörelsehinder och ditt behov av pedagogiska och habiliterande insatser beskrivs på ett utförligt och korrekt sätt.

Med ansökan måste vissa handlingar följa med:

 • Ifylld ansökningsblankett som omfattar önskemål om riksgymnasieort, behov av habilitering och eventuellt behov av plats på skolans boende.
 • Pedagogiskt utlåtande som rektor i din hemskola ansvarar för.
 • Åtgärdsprogram som skolan senast utfärdat för dig
 • Habiliteringsutlåtande som utfärdas av habiliteringsansvarig.
 • Kopia av habiliteringsplan.
 • Läkarintyg som beskriver ditt rörelsehinder.
 • Kopia av höstterminsbetyget.
 • Personbevis.

Ansökningsblanketten till Rh-anpassad utbildning hittar du på sidan Riksgymnasier för elev med rörelsehinder.

När ska ansökan skickas in?

Du kan ansöka till Rh-anpassad utbildning när som helst under året. Men för att börja vid en hösttermin ska du skicka in ansökan och samtliga handlingar som ska bifogas senast den 15 november året innan önskad skolstart. Du kompletterar sedan din ansökan med höstterminsbetyget så snart du fått betyget från din skola.

Publicerat torsdag 15 juni 2023