Antagningskriterier till riksgymnasium med Rh-anpassad utbildning

Det går inte att generellt definiera vad som avses med "svårt rörelsehinder", utan Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning gör en individuell bedömning av varje enskilt ärende.

Bedömer om antagningskriterierna är uppfyllda

Nämnden bedömer om antagningskriterierna är uppfyllda utifrån de olika handlingar som eleven skickat in.

Vad som avses med svårt rörelsehinder

I skollagens 15 kapitel 35 § avses med ett svårt rörelsehinder ett rörelsehinder som ensamt eller i kombination med en annan funktionsnedsättning medför att en ungdom

  1. för att kunna följa ett program i gymnasieskolan behöver tillgång till en skola med Rh-anpassad utbildning, och
  2. har behov av habilitering och i vissa fall av boende och omvårdnad i boendet.

I förarbetena till bestämmelserna (Prop. 1998/99:105) klargörs att paragrafen innebär att ett rörelsehinder ska vara allvarligt även när det är fråga om att bedöma ett rörelsehinder i kombination med annat funktionshinder.

Skolväsendets överklagandenämnd har tidigare, i beslut den 14 juni 2001 (Dnr 01:380), uttalat att den gällande lydelsen av 15 kap. 35 § får tolkas så att ett första krav för att antas är att den sökande är svårt rörelsehindrad. Nämnden meddelade också att kravet får, även om själva författningstexten inte är fullständigt entydig i denna del, anses gälla oavsett vilka funktionshinder och andra svårigheter som sökanden i övrigt kan ha.

Vad menas med "behöver tillgång till Rh-anpassad utbildning"

I förarbetena till lagstiftningen definierades Rh-anpassad utbildning på följande sätt: "Det är fråga om en gymnasieskola med tillgång till pedagogiska, sociala och medicinska specialresurser som är nödvändiga för att en svårt rörelsehindrad elev skall kunna tillgodogöra sig gymnasieutbildningen. Dessa skolor kallas i förslaget av praktiska skäl gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning" (Prop. 1989/90:92).

Målgruppen för den Rh-anpassade utbildningen

Målgruppen för den Rh-anpassade utbildningen beskrivs som elever som, förutom rörelsehindret, även har behov av stödinsatser i undervisningen. Den aktuella gruppen har behov av stora och samtidiga pedagogiska, sociala och medicinska insatser (SOU 1989:54).

Publicerat onsdag 23 november 2022