Moment 1: Skolan som skyddsfaktor

Här får ni ta del av kunskap om att barn och unga som växer upp i samhällsvård har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. De fullföljer grund- och gymnasieskola i avsevärt lägre utsträckning än andra.

En mycket viktig faktor för hur det går för dessa barn senare i livet är hur de lyckas i skolan. Syftet med momentet är att öka förståelsen för hur viktig skolan är för placerade barn och unga.

Att läsa

Att lyssna på

Film: Relation och motivation - hur kan skolan bli meningsfull för alla elever?

Diskussionsfrågor

  • Diskutera gemensamt om vad ni tagit del av, tankar och reflektioner.
  • Vilka förväntningar har ni på placerade barn och ungdomars skolgång? Har ni andra förväntningar på de som inte är placerade?
  • Kunskapen om vikten av att placerade barn och ungdomar har en fungerande skolgång, hur påverkar den ert dagliga arbete?

Vill du läsa mer

Publicerat onsdag 7 oktober 2020