Fyra personer sitter på stolar och diskuterar

Forskarantologi

I "Elevhälsoarbete under utveckling- en antologi" skriver fyra forskare om viktiga aspekter i arbetet att höja skolans elevhälsokompetens.

Antologin handlar om elevhälsoarbetet i de skolor som medverkat i Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurs "Att höja skolans elevhälsokompetens- ett processarbete för likvärdig utbildning".

Författarna presenterar tidigare forskning utifrån sitt eget fält samt tolkar och hanterar dokumentationen från kursen utifrån sitt specifika forskningsperspektiv.

Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete
I kapitlet skriver Eva Hjörne, professor, Göteborgs universitet, utifrån ett pedagogiskt och specialpedagogiskt perspektiv. Hon belyser attityder till elevers lärande i historisk tid och knyter ihop det med elevhälsoteamens aktuella lärandeprocess under kursens gång.

Perspektiv på yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan
I kapitlet skriver Ingrid Hylander, docent och leg. psykolog, Karolinska institutet utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv med fokus på elevhälsoteamen. Hon belyser teamens utveckling både utifrån tidigare forskning och utifrån dokumentation från kursen.

Rektors roll i elevhälsoarbetet
I kapitlet skriver Monika Törnsén, fil. dr., Umeå universitet utifrån ett ledarperspektiv med rektors roll i fokus.

Samordning – en väsentlig aspekt av skolors elevhälsokompetens
i kapitlet skriver Pia Skott, fil. dr, Stockholms universitet utifrån ett organiseringsperspektiv. Hon belyser de olika strukturer och nivåer som en skola har att förhålla sig till och hur det påverkar det pågående elevhälsoarbetet.

För att ta del av antologi, länk till webbutik och pdf.

Länk till introduktionsfilm

Publicerat torsdag 25 januari 2018 Granskat tisdag 13 februari 2018
Omslag Elevhälsoarbete under utveckling - en antologi

Elevhälsoarbete under utveckling- en antologi

Du kan beställa eller ladda ner antologin i webbutiken (länka)