Ändringar i skollagen, gäller från 2 juli 2023

Regeringen har nu fattat beslut om flera ändringar i skollagen som syftar till stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Några av ändringarna rör benämningar som förekommer i skollagen:

  • Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter namn till anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning.
  • Benämningen träningsskola tas bort och elevens val avskaffas i den anpassade grundskolan.
  • Uttrycket utvecklingsstörning ersätts i skollagen av intellektuell funktionsnedsättning.
  • Ändringarna börjar gälla den 2 juli 2023.

Läs mer om vad som är nytt i de obligatoriska skolformerna på Skolverkets webbplats.

Även nyheter och ändringar i hur betyg ska sättas finns på Skolverkets webbplats.

Systematik för tidiga stödinsatser

Det här materialet riktar sig till er som arbetar med undervisning i förskoleklass samt i lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är tänkt att bidra till förståelse för, och kunskap om, hur arbetet med garantin för tidiga stödinsatser kan utformas och hänga samman med hela skolans arbete med stödinsatser.

Förstärkningen av skollagen 2019 innebar att fler elever ska få det stöd de behöver i sitt lärande. Genom att följa elevers lärande och sätta in tidiga stödinsatser redan från förskoleklass. Syftet med de tidiga stödinsatserna är att fler elever ska nå de långsiktiga målen som finns i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3, eller 4 i specialskolan, i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Det slutliga målet med tidiga stödinsatser är att en så stor andel som möjligt av eleverna ska nå en fullständig utbildning. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Målgrupp och syfte

Materialet riktar sig till er som arbetar med undervisning i förskoleklass samt i lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Ni kan till exempel vara förskollärare, lärare, speciallärare eller specialpedagog. I stödmaterialet benämns ni alla som lärare och eftersom arbetet med garantin är ett ”tillsammansarbete” används ett ni-tilltal i materialet. 

Materialet syftar till att ni ska få stöd i arbetet med garantin för tidiga stödinsatser. Garantin är en del av skolans hela uppdrag gällande att uppmärksamma, förstå och stödja elever utifrån deras unika förutsättningar och behov. Materialet är tänkt att bidra till förståelse för, och kunskap om, hur arbetet med garantin kan utformas och hänga samman med hela skolans arbete med stödinsatser. De ingående delarna ska vara till hjälp när det gäller att skapa systematik främst i hur man som lärare kan tänka i arbetet. Materialet ska ge stöd i hur ni på skolan tillsammans kan utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt där ni kontinuerligt utforskar och granskar er undervisning och lärmiljö. Med stöd av egna erfarenheter och forskningsresultat anpassar ni sedan undervisning och lärmiljö så de möter elevers olika behov och stödjer eleverna i sitt lärande. Syftet med materialet är även att lyfta betydelsen av elevers delaktighet i processen med att planera, genomföra och följa upp undervisning och stödinsatser.

Det är en fördel att kunna reflektera tillsammans med kollegor om innehållet utifrån föreslagna diskussionsfrågor. Vi rekommenderar därför att ni arbetar med materialet tillsammans på skolan i mindre grupper, men det går även att ta del av materialet enskilt.

Innehåll och upplägg

Stödmaterialet innehåller fyra delar som bygger på varandra och ska ses som en helhet. De här delarna ingår: 

  1. Systematik i arbetet med tidiga stödinsatser
  2. Uppmärksamma och förstå elevers behov 
  3. Forma undervisningen utifrån elevernas behov
  4. Att pröva och ompröva tillsammans

Ni kommer få ta del av filmer med forskare samt filmer med lärare, specialpedagoger och rektorer som ger exempel från olika skolors vardagsnära arbete. Därutöver finns fyra ljudfiler som löper som en röd tråd genom materialet. Ljudfilernas innehåll tar avstamp i hur ni som lärare kan använda verktyg och metoder från forskning i ert arbete med att skapa en systematik i arbetet med undervisning och stödinsatser. Hur man som lärare kan tänka som en forskare men handla som en praktiker.

Innehållet berör stödinsatser som kan genomföras inom den ordinarie undervisningen i form av extra anpassningar. Det finns dock inget hinder mot att använda delar av materialet som inspiration i arbetet med särskilt stöd. Materialet tar avstamp i den egna undervisningen och skolans breda uppdrag, det vill säga kunskapsuppdraget, det kompensatoriska uppdraget och övriga delar av skolans uppdrag. I materialet sammanlänkas arbetet med garantin med lärarnas övriga arbete med stödinsatser i den ordinarie undervisningen. Varje film och ljudfil följs av frågor att reflektera kring och varje del avslutas med en sammanfattning. När ni har tagit del av alla fyra delar får ni möjlighet att diskutera hur det fortsatta arbetet med garantin kan se ut på er skola.

Till stödmaterialet om systematik kring tidiga stödinsatser.

Om garantin för tidiga stödinsatser

Ni ska nu få se en animerad film som sammanfattar garantins moment, begrepp och vad som ingår för att uppfylla garantin.

Garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet

Den här filmen ger en kort beskrivning av Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser. Filmen är 7 minuter lång.

Om stödinsatser

Skolan ska ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att skolan ska arbeta för att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Skolans lärmiljö behöver utformas i ett inkluderande perspektiv för att passa alla elever och kunna möta alla elevers olikheter, förutsättningar och behov. 

En del elever kan vara i behov av ytterligare stöd utöver ledning och stimulans. Det finns två former av stödinsatser: extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för er som lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det behövs inte fattas något formellt beslut om extra anpassningar. Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Genom de obligatoriska materialen som ingår i garantin kan ni som lärare få indikation på att en elev behöver stöd i sitt lärande. I samråd gör ni då en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling för att kunna avgöra om eleven är i behov av stöd eller ej. I samrådet deltar elevens lärare och personal med specialpedagogisk kompetens. Om ni i samrådet kommer fram till att det kan befaras att eleven riskerar att inte nå betygskriterierna, ska ni även planera extra anpassningar i samråd med specialpedagogisk kompetens. Om ni bedömer att eleven är i behov av särskilt stöd gör ni en anmälan till rektor. Rektor ser då till att en utredning av elevens behov av stöd genomförs.

Publicerat torsdag 27 oktober 2022