Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning.

Steg 1: Enskilda uppgifter

I det första steget ska du göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa den aktuella skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en skrivuppgift. Arbetet beräknas ta omkring tre timmar.

Illustration av en kvinna som studerar

Läsa och reflektera

Läs skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklings­störning". När du har gjort det ska du ägna särskild uppmärksamhet åt uppgifterna nedan. Ta med dig dina tankar till träffen (steg 2).

  • Läs på sidan 19-20 om anpassade och adekvata läromedel. Kan samtal ersätta läromedel, i så fall när? Definiera vad som är ett bra läromedel för vuxenstuderande med utvecklingsstörning – specificera kraven på ett sådant läromedel. För inspiration se exemplen på sidorna 26-27 och 30-31.
  • Läs på sidan 18 om att ta avstamp i det konkreta. Tänk på din egen arbetssituation och fundera på hur du kan förankra teoretiska resonemang i konkreta exempel. Vad kräver det för planering och andra insatser från din och dina kollegors sida? För inspiration se exemplen på sidorna 22-23 och 26-27.
  • Läs på sidan 18 om att visualisera. Vad kan du göra annorlunda, jämfört med hur du arbetar idag, för att arbeta mer visuellt? På vilket vis kan du genom visualisering tydliggöra ämnet och underlätta förståelse och kommunikation? För inspiration se sidorna 14-15 och exemplen på sidorna 30-31.

Se filmerna

Om hjärnan ur Ninjakoll 1

Ninjakoll är ett läromedel om utvecklingsstörning som är framtaget av FUB:s forskningsstiftelse ALA i samarbete med Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB). Filmen är 1.31 minuter.

Trappan ur Ninjakoll 1

Ninjakoll är ett läromedel om utvecklingsstörning som är framtaget av FUB:s forskningsstiftelse ALA i samarbete med Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB). Filmen 1.39 minuter.

Introduktion till kognition

Föreläsning med Ida Eriksson, legitimerad psykolog på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Filmen är 07.55 minuter.

Skriva

Läs de fiktiva exemplen om folkhögskolan Studio och Helena på sidorna 9, 11 och 13 i skriften. Vilka förutsättningar har du, och din verksamhet, att ge det stöd som beskrivs i exemplen?

Skriv kortfattat och ta med som ett underlag till träffen (steg 2).

Gå vidare till steg 2

Publicerat tisdag 22 mars 2016 Granskat tisdag 14 november 2017