Till dig som är rektor

Det är ett faktum att personer med funktionsnedsättning som grupp generellt sett har lägre utbildningsnivå, lägre inkomst och sämre förankring på arbetsmarknaden än befolkningen i övrigt. En förklaring till det är att många utbildningar är otillgängliga. Men att göra en utbildning tillgänglig är inget man kan välja eller välja bort. Skyldigheten att erbjuda tillgängliga studier för vuxna med funktionsnedsättning finns tydligt formulerad i diskrimineringslagen som omfattar alla utbildningsformer, samt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Stöd för att öka tillgängligheten

Många utbildningsanordnare efterfrågar stöd för att kunna göra sina utbildningar tillgängliga för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Därför har vi tagit fram det här webbaserade studiepaketet där skriftserien "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning" utgör grunden.

Effektiv kompetensutveckling

Vi vet att effektiv kompetensutveckling av lärarlag och andra personalgrupper kännetecknas av:

  • kollegialt lärande
  • att det sker över tid
  • att den är förankrat i de lokala förhållandena
  • att rektor ger förutsättningar för genomförandet.

Det har vi tagit fasta på. Det här studiepaketet ger er möjlighet till fortbildning i grupp. Ni kan arbeta med en skrift, eller med flera skrifter i studiecirkelform över längre tid. Ni utgår från era behov och jobbar i egen regi.

Vi rekommenderar att ni avsätter sex timmar per skrift. Hälften av tiden ska ägnas åt egenstudier och hälften åt samtal i grupp.

Din roll är central

Det är du som rektor som beviljar tid och resurser till fortbildningen. Om du visar att den är viktig, kommer fortbildningen att få större genomslag och högre status. Vi rekommenderar därför ett nära samarbete mellan dig och kursansvarig. Du kan också vara deltagare och på så sätt få egen kompetensutveckling tillsammans med dina medarbetare.

Målet är att ni efter fortbildningen har:

  • ökade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och deras pedagogiska konsekvenser.
  • ökade kunskaper om stödinsatser och anpassningar för vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Vi hjälper dig

Du vet väl om att skolan kan ansöka om stöd från Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare i planeringen av arbetet med studiepaketet? Se informationsrutan på den här sidan.

Publicerat tisdag 21 april 2020