Moment 2 - Perception och kognition

För att kunna förstå och anpassa behöver du ha kunskap om barns och elevers perceptuella och kognitiva förutsättningar, det vill säga hur sinnesintryck och information upplevs och bearbetas. I detta moment ges en teoretisk introduktion till barns och elevers olika förutsättningar för lärande och samspel.

Föreläsningarna innehåller en del begrepp som kan förtydligas. Vi föreslår att du i detta moment först läser dokumentet och sedan ser föreläsningarna.

Se

Introduktion till perception
Introduktion till kognition

Läs

Reflektera

Individuellt:

  • Har du mött barn eller elever där du kan misstänka att perception påverkar lärandesituationen?
  • Hur kan du göra för att underlätta för individ med annorlunda perception?
  • Vilka situationer tänker du att svårigheter med mentalisering, till exempel att förstå att andra människor upplever på ett annat sätt, ställer till det i samspelet?
  • Har du träffat någon som är bra på detaljer men har svårt att se sammanhang (central koherens)? Vad kan det finnas för fördelar respektive nackdelar med att uppfatta världen på det sättet?
  • Hur stödjer du eleven att lära sig (lagra minnen) och sedan komma ihåg dem?
  • Hur tänker du kring begreppet deley aversion (ung. svår att vänta på belöning) och vad har du för tankar kring hur man kan stödja barn och elever i detta i förskolan/skolan? 

I grupp:

  • För en dialog om ovanstående frågeställningar samt annat som väckt funderingar.
  • Dokumentera i punktform vad gruppen kommit fram till då dessa kommer att användas i moment fem.

Gå vidare till moment 3 - Pedagogiska strategier


Nyfiken på mer

Introduktion till språkstörning
Publicerat onsdag 3 april 2019