Introduktion

Studiepaketet är uppdelat i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Det kan användas för eget intresse eller tillsammans i en grupp.

Om ni ska ta del av studiepaketet i grupp är det viktigt att deltagarna får förutsättningar att avsätta tid för instudering av varje moment och momentens gruppsamtal. Lämplig storlek på samtalsgruppen är fem till åtta deltagare. Räkna med att det behövs cirka fyra timmar per moment i studiepaketet där två timmar är egen instuderingstid och två timmar gruppsamtal. Total tidsåtgång blir cirka 20 timmar.

Utse en person som ansvarar för att boka lokal och bjuder in till gruppsamtalen. Det behövs också samtalsledare, som fördelar ordet och håller i strukturen av samtalet och en sekreterare som dokumenterar erfarenheter och reflektioner. Inför gruppsamtalen behöver deltagarna förbereda sig genom att se filmer, läsa och reflektera samt skriva ner sina reflektioner.

Syfte

Syftet med studiepaketet är att skolhuvudmannen ges möjlighet att i egen regi arbeta processinriktat genom kollegialt lärande. Detta för att öka måluppfyllelse, främja skolnärvaro och psykisk hälsa för alla barn och elever.

Mål

Målet är att deltagarna efter utbildningen har:

  • en grundläggande förståelse för och ökad kunskap om barns och elevers olika perceptuella och kognitiva förutsättningar.
  • fått inblick i hur det kan vara att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hur det kan upplevas att vara vårdnadshavare till ett barn med NPF
  • kännedom om anpassningar och organisationsstrukturer som kan ge förutsättningar att skapa en tillgänglig lärmiljö och ökad delaktighet för alla barn och elever.

Förutsättningar

Effektiv kompetensutveckling inom förskola och skola kännetecknas av kollegialt lärande, att det sker över tid, är förankrat i de lokala behoven och att rektor respektive förskolechef ger förutsättningar för att genomföra detta. Det finns också stora vinster med att elevhälsoteam respektive förskoleteam eller motsvarande är med och leder kompetensutvecklingsprocessen.

SPSM har sedan drygt 15 år en omfattande distansutbildningsverksamhet. För att öka kapacitet och flexibilitet för deltagare, startar vi nu en försöksverksamhet med "icke handledda distansutbildningar" i form av studiepaket. Vi är därför tacksamma om du i slutet av studiepaketet svarar på några korta utvärderingsfrågor.

Utvärdering av Studiepaket: NPF

Moment

Vi rekommenderar att du tar del av momenten i föreslagen ordning.

Moment 1 - Egen- och föräldraperspektiv

Moment 2 - Perception och kognition

Moment 3 - Pedagogiska strategier

Moment 4 -Problemskapande situationer

Moment 5 - Tillgänglig lärmiljö

För dig som vill veta mer finns det förslag på ytterligare länkar och läsning under rubriken "Nyfiken på mer" på varje moment.

Gå vidare till Moment 1 - Egen- och föräldraperspektiv

Publicerat onsdag 3 april 2019