Studiepaket Idrott och hälsa

Studiepaketet bygger på filmen Likvärdig undervisning i idrott och hälsa där du får se exempel på möjligheter för att planera, genomföra och göra bedömningar så att alla elever kan delta, oavsett funktionsförmåga. Materialet kan med fördel användas generellt inom andra ämnesområden och verksamheter. Vi har delat upp filmen i fyra delar. Varje del inleder var sitt moment i studiepaketet. Om du vill se filmen i sin helhet kan du göra det under våra sidor om Fysisk aktivitet. Där finns även en kortversion, samt en version med engelsk text. 

Studiepaketet är tänkt att vara ett stöd för den enskilde läraren, arbetslaget, rektorn och elevhälsan i ett fortsatt arbete med att utveckla undervisning och verksamhet. Genom filmen och frågeställningarna i studiepaketet vill vi synliggöra relevanta utgångspunkter i förordningstexter. Med stöd av forskning och beprövad erfarenhet vill vi visa möjliga vägval och framgångsfaktorer i planering och genomförande av undervisningen i idrott och hälsa, med syftet att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever.

Studiepaketet är uppdelat i fyra delar:

  1. Introduktion
  2. Planering
  3. Genomförande
  4. Bedömning

Varje del inleds med ett citat från kursplanen i idrott och hälsa för grundskolan, specialskolan och sameskolan eller ett citat från allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen. Därefter kommer förslag på diskussionsfrågor som utgår från filmen. Materialet är tänkt att användas i en grupp som kan bestå av lärare, speciallärare, specialpedagog, andra delar av elevhälsan och rektor. Det är naturligtvis också möjligt att arbeta på egen hand med materialet.

Tips

Annat material som kan användas i kvalitetsarbetet är: