Moment 1 Utredning och mottagande i grundsärskolan

Momentet ger en introduktion till vad intellektuell funktionsnedsättning kan innebära för lärande och utveckling. Här finns också information om hur en utredning inför eventuellt mottagande i grundsärskolan ska göras och hur ett mottagande går till.

Mål

Mål med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om

 • vad som kännetecknar intellektuell funktionsnedsättning och vad det kan innebära för lärande och utveckling
 • vad som ingår i en utredning inför mottagande i grundsärskolan
 • hur skolan fattar ett beslut om mottagande.

Se

Skärmklipp från dokumentären. En person står i en studio.

Intellektuell funktionsnedsättning och undervisning, från UR, med Peter Gröndal

I den här föreläsningen ger Peter Gröndal en introduktion till diagnosen intellektuell funktionsnedsättning och en inblick i hur skolsituationen kan se ut för elevgruppen. Filmen tar även upp pedagogiska strategier. Speltid 29 minuter.

Se filmen på UR:s webbplats.

Utredning inför eventuellt mottagande i grundsärskolan

Therese Lindahl från Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver hur en utredning inför ett eventuellt mottagande i grundsärskolan går till och vilka bedömningar utredningen ska vila på. Filmen är undertextad, klicka på cc. Speltid 8.40 minuter.

Utredning inför eventuellt mottagande i grundsärskolan - teckenspråk

Mottagande i grundsärskolan

Therese Lindahl från Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver hur mottagande i grundsärskolan går till och besvarar vanligt förekommande frågor. Filmen är undertextad, klicka på cc. Speltid 6 minuter.

Mottagande i grundsärskolan - teckenspråk

Elin och Alvin sitter ner och pratar med varandra

Elin och Alvin och vuxenlivet – om diagnosen intellektuell funktionsnedsättning

Den här filmen från UR ingår i en serie där vi får ta del av två ungdomars tankar och erfarenheter om livet med intellektuell funktionsnedsättning. I filmen berättar de om sina tankar kring sin funktionsnedsättning. Speltid 8 minuter.

Se filmen på UR:s webbplats

Läs

Ta del av innehållet i dessa publikationer och webbsidor.

 1. Grundsärskolan är till för ditt barn, broschyr från Skolverket som riktar sig till vårdnadshavare.
  Läs hela broschyren.
 2. Integrerade elever, stödmaterial från Skolverket.
  Läs sidorna 6–9: Begreppsordlista och inledning.
  Läs sidorna 18–23: Organisation av integrerad undervisning.
 3. Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program, allmänt råd från Skolverket.
  Läs sidorna 6–11: Introduktion, Centrala begrepp och Kort om förutsättningar för mottagande ....
  Läs
  sidan 28: Beslut om ämnen eller ämnesområden ....
  Läs
  sidorna 30–31: Möjlighet att läsa som integrerad elev ....
 4. Integrerade elever – Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan, rapport från Skolinspektionen.
  Läs sidorna 21 och 2425: Rektorns roll.
 5. Intellektuell funktionsnedsättning och Grundsärskola, gymnasiesärskola och komvux som särskild utbildning, SPSM:s webbsidor om intellektuell funktionsnedsättning.

Läsanvisningar till dig som är rektor eller arbetar på övergripande nivå

Läs det som nämns i listan ovan plus hela denna rapport:

Checklista

Checklista för utredning och mottagande i grundsärskolan. Det är ett förslag på checklista som rektorer och professioner i elevhälsan kan använda för att förtydliga ansvar och rutiner när det gäller utredning inför eventuellt mottagande och beslut om mottagande i grundsärskolan.

Reflektera

De här frågorna är tänkta för enskild eller kollegial reflektion. Börja gärna med att välja några frågor som är relevanta utifrån din roll och situation.

 • Hur och när involverar du och dina kollegor eleven själv i processen inför ett eventuellt mottagande i grundsärskolan?
 • Vad tar du personligen med dig från Peter Gröndahls föreläsning?
 • Tänk igenom din kunskap om konsekvenserna av en intellektuell funktionsnedsättning. Hur kan ökad förståelse för funktionsnedsättningen påverka ditt arbete, i din profession? Hur kan det främja elevens lärande och utveckling?
 • Vilka utmaningar och möjligheter ser du med att ha integrerade elever i skolan där du är verksam?
 • Tänk igenom skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd idag. Vilka strategier och arbetssätt skulle fungera bra även i arbetet med integrerade elever?
 • Vilka professioner på er skola medverkar i bedömningarna inför mottagande i grundsärskolan?
 • Hur och när involverar din skola vårdnadshavarna i processen? Vad kan ni utveckla där?
 • Du som lärare: hur kan du få stöd av rektor i ditt arbete med integrerade elever? Du som rektor: hur ger du lärarna stöd i det här arbetet?
 • Hur ser skolans rutiner för utredning och mottagande ut idag? Är det tydligt för alla vem som ansvarar för vad? Gå igenom checklistan för utredning och mottagande och fundera över hur rutinerna på er skola kan utvecklas.

Skriv

Börja med att skapa ett dokument där du antecknar dina reflektioner under arbetet med det här studiepaketet. Vi kallar det för din loggbok.

Skriv ner dina tankar i loggboken om hur er skola arbetar med utredning och mottagande idag och vad ni kan utveckla. Skriv cirka en halv sida. Tänkbara rubriker: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi?

Vill du veta mer?

 • Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats samlar information och filmer om gällande läroplan för grundsärskolan och information om intellektuell funktionsnedsättning på den här sidan.
 • På Skolverkets webbplats finns Information för elev och föräldrar.
 • Habilitering och hälsas webbplats innehåller många texter och filmer om intellektuell funktionsnedsättning, vilka svårigheter det kan leda till och hur utredningar går till, med mera. Här finns även poddserien Funka olika, som tar upp intellektuell funktionsnedsättning i olika åldrar, i avsnittet om ungdomsåren är tonåringar själva med och berättar.
 • En film om intellektuell funktionsnedsättning från Region Uppsala innehåller en intervju med en psykolog och tre reportage om livet med intellektuell funktionsnedsättning. 
 • Föreläsningarna Introduktion till kognition och Introduktion till perception, med Ida Eriksson.
 • På UR:s webbplats finns serien En särskild sommar, där vi får möta ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som delar med sig av sina tankar om livet medan de löser olika uppdrag.
 • På UR:s webbplats finns föreläsningen Interkulturellt förhållningssätt 
 • Specialpedagogiska skolmyndighetens podd Lika värde
  - Avsnitt 63: Livskunskap för elever med intellektuell funktionsnedsättning
  - Avsnitt 62: Arbetsplatsförlagt lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning
  - Avsnitt 61: Samläsning på gymnasiet för elever med intellektuell funktionsnedsättning
  - Avsnitt 60: Tillgänglighet och delaktighet för elever med intellektuell funktionsnedsättning
  - Avsnitt 59: Bedömning av elever med intellektuell funktionsnedsättning
  - Avsnitt 58: Samverkan kring elever med intellektuell funktionsnedsättning
  - Avsnitt 57: Elever med intellektuell funktionsnedsättning och rätten till utbildning.
  - Avsnitt 56: Kommunikation kring kropp, känslor och sexualitet i grund- och gymnasiesärskolan.

Gå vidare till Moment 2

Publicerat torsdag 6 oktober 2022