Checklista för utredning och mottagande i grundsärskolan

Här ger vi förslag på hur en checklista för rektorer och professioner i elevhälsan kan utformas. Checklistan kan användas för att förtydliga ansvar och rutiner när det gäller utredning inför eventuellt mottagande och beslut om mottagande i grundsärskolan.

Gör plats för signatur och datum intill varje fråga när ni tar fram en egen checklista på skolan.

Frågor att ställa innan en utredning om eventuellt mottagande inleds

 • Har skolan testat och utvärderat de extra anpassningar som skolan bedömer är relevanta?
 • Har skolan gjort en pedagogisk bedömning?
 • Har skolan tagit fram ett åtgärdsprogram för eleven?
 • Har skolan erbjudit särskilt stöd?

Vårdnadshavares och elevers delaktighet

 • Är vårdnadshavarna informerade?
 • Är eleven informerad och delaktig i processen?
 • Har vårdnadshavarna gett sitt skriftliga medgivande till utredningen?
 • Är vårdnadshavarna delaktiga i processen, både inför en utredning och under tiden som den pågår?

Beslut om mottagande i grundsärskola

Ha i åtanke att det inte får råda några tveksamheter om målgruppstillhörighet.

 • Är de fyra bedömningarna som ligger till grund för utredningen inför ett mottagande klara? 
 1. Pedagogisk bedömning
 2. Psykologisk bedömning
 3. Medicinsk bedömning
 4. Social bedömning
 • Är de fyra bedömningarna samstämmiga? 

Regler för mottagande i grundsärskola

 • Har eleven en intellektuell funktionsnedsättning?
 • Finns vårdnadshavarnas skriftliga medgivande till ett mottagande i grundsärskolan?

Skolform och skolplacering

 • Har huvudmannen beslutat om eleven ska mottas i ämnen?
 • Har huvudmannen beslutat om eleven ska mottas i ämnesområden?
 • Önskar vårdnadshavare och eller elev att eleven ska läsa som integrerad elev i grundskolan?
 • Har rektor gett förutsättningar för och beslutat om att en integrering i grundskolan kan ske?

Checklistan är en del av Studiepaket dubbla läroplaner

Publicerat torsdag 6 oktober 2022