Bedömning och betygssättning i grundsärskolan

Den här sidan sammanfattar bestämmelser som gäller bedömning och betygssättning i grundsärskolan. Du hittar också förslag på hur du kan använda Skolverkets bedömningsstöd.

Om individuell utvecklingsplan

Du som är lärare ska skriva en individuell utvecklingsplan, IUP, för varje elev i årskurs 1–9. Det ska göras en gång per läsår, vid ett av utvecklingssamtalen. En IUP innehåller två delar, ett omdöme och en framåtsyftande planering för elevens arbete.

  • Omdömet utgår från kriterier för bedömning av kunskaper i läroplanen. Det är skolans rektor som beslutar om hur dessa omdömen ska se ut.
  • I den framåtsyftande planeringen ska du som lärare sammanfatta och beskriva vilka insatser skolan behöver göras för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

En IUP bör utgå från elevens styrkor, förutsättningar och intressen samt uttrycka positiva förväntningar på elevens möjligheter att utvecklas. Den bör även stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet och ta hänsyn till elevens integritet.

Bedömningsstöd för ämnesområden

I grundsärskolans ämnesområden sätts inga betyg. Istället görs en bedömning i slutet av årskurs 9 utifrån två nivåer: grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper. Bedömningskriterierna utgår ifrån syftet, det centrala innehållet och den undervisning som eleven har deltagit i. Bedömningskriterierna används av lärare för att se och bedöma elevens kunskapsutveckling inom ämnesområdet.

Bedömning och betygssättning i grundsärskolan

Om en elev läser ett eller flera ämnen i grundsärskolan kan eleven få betyg om eleven eller vårdnadshavaren begär att få betyg. I sådana fall måste läraren få veta i god tid att eleven eller vårdnadshavaren vill ha betyg. Det är inte möjligt att få betyg från grundsärskolan i efterhand.

Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. Om elevens kunskaper som lägst inte motsvarar samtliga delar av betygskriterierna för E sätts inget betyg.

Du kan hitta mer information i kommentarmaterialet Betyg och prövning och Skolverkets webbplats.

Undantagsbestämmelsen i grundsärskolan

Undantagsbestämmelsen kan användas när det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl menas funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna uppfylla betygskriterierna. I grundsärskolan är reglerna liknande, men en elevs intellektuella funktionsnedsättning, IF räknas inte som särskilda skäl.

Läs mer på Skolverkets webbplats:

Publicerat måndag 19 september 2022