Nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Hösten 2020 gav regeringen Specialpedagogiska skolmyndigheten och 25 andra myndigheter i uppdrag att ta fram underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Vår ingång i arbetet är skolan som arena för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för psykisk hälsa.

Grunden till regeringens satsning är det folkhälsopolitiska målet om en god, jämlik och jämställd psykisk hälsa inom hela befolkningen. Fokus är det främjande och förebyggande arbetet, med en breddning till alla sektorer och på alla samhällsnivåer. Arbetet samordnas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Eftersom psykisk hälsa berör hela samhället, ingår flera myndigheter och andra aktörer i uppdraget, vilket ger goda möjligheter till en bred förankring i arbetet med strategin.  

Den 1 september 2021 lämnade vi in en individuell kartläggning och analys av vår verksamhet, samt en kunskapssammanställning inom området psykisk hälsa. 

Vårt arbete tillsammans med de andra 25 myndigheterna fortsätter, då vi gemensamt ska sammanställa och bearbeta alla resultat som lämnats in från myndigheter och civilsamhället. Förslag på mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning, kommer att arbetas fram och ska sedan utgöra underlag till kommande nationell strategi. Uppdraget ska slutredovisas för regeringen i september 2023.

Filmer om arbetet med nationell strategi

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns filmer från arbetet med att ta fram underlag för den nationella strategin inom psykisk hälsa och suicidprevention.

Publicerat torsdag 16 februari 2023