Pedagogiska stödinsatser

Nyanlända och vissa flerspråkiga elever med funktionsnedsättning kan vara i behov av flera pedagogiska stödinsatser. Exempel på sådana kan vara att:

  • så ofta som möjligt utgå från elevens erfarenhetsvärld i undervisningen, genom att till exempel associera till den kultur och de miljöer han eller hon var van vid.
  • alltid utgå från elevens erfarenhet av, eller förkunskaper kring, det aktuella ämnet.ha fokus på och uppmärksamma elevens styrkor och förmågor.
  • låta språkträning och begreppsförklaring ingå i alla ämnen, genom att samarbeta med modersmålsläraren för att förklara de ämnesspecifika begreppen.
  • vid särskilt stöd var noga med att utarbeta åtgärdsprogram tillsammans med vårdnadshavarna. Det ska tydligt framgå vem som gör vad.ta fram konkreta, personligt utformade dagsprogram och veckoprogram, med successiva förändringar som följer elevens socialisering i det nya sammanhanget.
  • utforma undervisningen på ett klart och tydligt språk.initialt börja undervisningen i kontrastivt undervisningssätt, med levande exempel och liknelser.
  • hålla muntlig kontakt med familjen om elevens utveckling och möjligheter i stället för, eller i kombination med, skriftliga redogörelser.
  • diskutera och bearbeta med berörda personer de eventuella attityder som inverkar negativt på barnets inlärning och utveckling.

Dessutom ska du som arbetar med nyanlända och flerspråkiga elever med funktionsnedsättning alltid ha höga förväntningar på dessa, som på alla andra elever du träffar.

Diskussionsfrågor

  • Hur ser dina pedagogiska erfarenheter ut av att möta nyanlända eller flerspråkiga elever med funktionsnedsättning?
  • Vilka stödinsatser har gjort skillnad?
  • Vad kan hända när skolans fokus ligger enbart på funktionsnedsättningen eller enbart på den flerspråkiga bakgrunden, istället för på båda delar samtidigt?

Frågor och svar om pedagogiska konsekvenser

Publicerat torsdag 1 juni 2017 Granskat måndag 19 juni 2017