En assistent tecknar med en elev och en lärare står framme vid tavlan och visar,

Tillgänglig lärmiljö

En tillgänglig lärmiljö innehåller mycket och kan se väldigt olika ut. Exempelvis kan det handla om att skolan gör ett anpassat schema utifrån elevens behov, att bildstöd används, att hörselkåpor erbjuds och att ljud- och ljusmiljö anpassas. Det kan också handla om att synintryck begränsas, att tekniska hjälpmedel används och att ergonomiska möbler används.

Men en tillgänglig lärmiljö handlar också om att pedagoger provar nya arbetssätt och metoder, att gruppaktiviteter förändras och att personal med annan kompetens anställs. Allt utifrån barns och elevers behov och lärande.

Som pedagog har du ett stort ansvar i att titta på hur tillgänglig den miljö som erbjuds är. Nyanlända och flerspråkiga elever med funktionsnedsättning kan också ha med sig erfarenheter från lärosituationer i andra länder.

För att erbjuda alla elever en så tillgänglig lärmiljö som möjligt behöver förskola och skola inta ett relationellt perspektiv. Ett relationellt perspektiv betyder att det är mötet mellan eleven och den omgivande miljön som granskas snarare än barnet eller eleven som individ.

Miljön orsakar hinder – inte funktionsnedsättningen

Genom att anpassningar görs av de miljöer där eleven vistas minskar risken för funktionshinder. Utifrån det relationella perspektivet ses inte elevens funktionsnedsättning som ett hinder – istället betonas att det är den icke tillgängliga miljön som orsakar hinder.

Såväl den pedagogiska som den sociala och den fysiska miljön behöver granskas ur ett tillgänglighetsperspektiv. Granskningen ska alltid stå i relation till elevens lärande.

Utöver ett individuellt perspektiv ska också gruppnivån och organisationsnivån belysas vid granskningen.

Värderingsverktyg som stöd

Med en bred helhetsbild där du som pedagog ifrågasätter den omgivande miljön på olika plan kan du göra fler utvecklingsmöjligheter synliga. Fler dörrar kan på så sätt öppnas för elevers olika behov och sätt att lära.

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder ett värderingsverktyg där förskolor och skolor kan få en tydlig bild av tillgängligheten i sin egen verksamhet, vilka styrkor som finns och vilka brister. Denna bild skapar goda förutsättningar för vad som behöver utvecklas för att kunna erbjuda en tillgänglig lärmiljö.

Diskussionsfrågor

  • Fundera på och diskutera kring tillgänglighet ur ett interkulturellt perspektiv. Behöver du tänka på något särskilt? Titta på både den fysiska, den pedagogiska och den sociala miljön.
  • Hur tillgänglig upplever du den nuvarande lärmiljön i klassrummet eller i lokalen på förskolan? Kan den förbättras? Ge konkreta förslag.
  • Vilka anpassningar har du varit med om att göra för ökad tillgänglighet? Hur har anpassningarna påverkat eleven?

Lästips - Tillgänglig lärmiljö

Basaran, H. ( 2016). Nyanlända elever i mitt klassrum - språkutveckling med digitala resurser. Stockholm: Gothia fortbildning

Publicerat torsdag 1 juni 2017 Granskat lördag 24 juni 2017
Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk, berättar hur hon använder IKT som verktyg för tillgänglig lärmiljö. 11:09 minuter