Lästips

Lästips - Olika syn på funktionsnedsättning

Barnombudsmannen (2016). Respekt. Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd. Stockholm: Barnombudsmannen.

Glogic, S. & Löthagen Holm, A. (2016). Nyanlända. Vägledning till inkluderande undervisning. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Kaya, A. (2015). Att undervisa nyanlända - Metoder, reflektioner & erfarenheter. Stockholm: Natur & Kultur.

Lahdenperä, P. (2016). Skolledarskap i mångfald. Lund: Studentlitteratur.

Mitchell, D. (2016) Inkludering i Skolan .Undervisningsstrategier som fungerar. Stockholm. Natur & Kultur.

Lästips - Interkulturellt förhållningssätt

Barnombudsmannen (2017). Röster från barn och unga från flykt. Vi lämnade allting och kom hit. Stockholm: Barnombudsmannen

Lorentz, H.& Bergstedt, B. (red) (2016). Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärande miljöer. Lund: Studentlitteratur.

Lahdenperä, P. (2011). Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Lästips - Kartläggning av stödbehov

Lindström, L., Lindberg, V. & Pettersson, A. (red.) (2013). Pedagogisk bedömning – Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: Liber AB.

Vestlin, L. (2013). Kunskap, språk och identitet – Att undervisa flerspråkiga elever i F-6. Stockholm: Lärarförbundets förlag.

Lästips - Nyanlända elever

Hjörne, E & Säljö, R. (2013). Att platsa i en skola för alla – Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Lund: Studentlitteratur.

Lästips - Kartläggning av tal och språk

Bjar, L. & Liberg, C. (red.). (2010). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur.

Gibbons, P. (2016). Stärk språket, stärk lärandet.4:e upplagan. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Nettelbladt, U. & Salameh, E-K. (red.). (2013). Språkutveckling och språkstörning hos barn – Pragmatik – teorier, utveckling och svårigheter. Del 2. Lund: Studentlitteratur.

Wagner, Å K., Strömqvist, S. & Uppstad, P H. (2010). Den flerspråkiga människan. Lund: Studentlitteratur.

Lästips - Kartläggning av läsning och skrivning

Salameh, E-K. (red.). (2012). Flerspråkighet i skolan. Stockholm: Natur & Kultur.

Skolverket (2017). Bygga svenska – ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling. Stockholm: Skolverket.

Wagner, Å K., Strömqvist, S. & Uppstad, P H.(2010). Den flerspråkiga människan. Lund: Studentlitteratur.

Lästips - Tillgänglig lärmiljö

Basaran, H. ( 2016). Nyanlända elever i mitt klassrum - språkutveckling med digitala resurser. Stockholm: Gothia fortbildning

Lästips - Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lindström, L., Lindberg, V. & Pettersson, A. (red.) (2013). Pedagogisk bedömning – Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: Liber AB.

Lästips - Matematiksvårigheter

Löwing, M. & Kilborn, W.(2010): Kulturmöten i matematikundervisningen - exempel från 41 olika språk. Lund: Studentlitteratur

Lästips - Språkstörning

Altervall, M. (2013). Språkstörning och flerspråkighet : En fallstudie kring hur stödet är utformat i två skolor. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation.

Holmström, K. (2012). Lexikal förmåga hos flerspråkiga barn med språkstörning. Lund: Lunds universitet.

Lästips - Modersmål

Lästips - Modersmål

Greppa språket - Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. (2011). Stockholm: Skolverket.

Löthagen A., Lundenmark P. & Modigh A. (2010). Framgång genom språket – verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkelever. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Vestlin, L. (2013). Kunskap, språk och identitet – Att undervisa flerspråkiga elever i F-6. Malmö: Lärarförbundets förlag.

Wedin, Å. (2011). Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år. Lund: Studentlitteratur.

Khousravi, M. (2017). Flerspråkighet - Alla barn, alla språk, alla dagar! Stockholm: Natur & Kultur.

Publicerat torsdag 22 juni 2017 Granskat lördag 24 juni 2017