Så fungerar Mötas

Mötas är ett stödmaterial som ger dig i förskola och skola grundläggande stöd och konkreta råd i arbetet med flerspråkiga barn och elever med funktionsnedsättning. Materialet handlar om hur du kan skapa likvärdiga förutsättningar till lärande för flerspråkiga barn och elever och nyanlända elever, i alla skolformer. Vi tar också upp hur du kan arbeta för en fungerande samverkan med vårdnadshavare och vi ger information om speciella pedagogiska stödinsatser som behövs vid olika funktionsnedsättningar.

Materialet vänder sig till all personal som arbetar inom förskola eller skola. Även du som arbetar inom vuxenutbildningen kan ha nytta av vissa delar.

Vår utgångspunkt är att varje barn och elev vill, och ska, ses för den hen är och den hen kan bli – oavsett bakgrund eller funktionsförmåga.

Läs själv eller tillsammans

Materialet kan användas antingen för egen kompetensutveckling eller som utbildningsmaterial för hela arbetslaget. Samtliga sex textavsnitt kan läsas oberoende av varandra. Till varje avsnitt hör en eller flera kompletterande filmer som ligger i högerspalten.

Diskutera eller reflektera

Till de olika avsnitten finns ett antal relaterade diskussionsfrågor för arbetslaget att reflektera kring. De fungerar självfallet också som reflektionsfrågor för dig som läser på egen hand.

Begreppsförklaring

I detta material används några begrepp vars innebörd inte alltid är enkel eller självklar. Här nedan följer därför den definition av begreppen som gäller inom ramen för materialet Mötas.

Flerspråkiga barn och elever
Med flerspråkiga barn och elever menar vi de som själva invandrat, eller vars vårdnadshavare tidigare har invandrat, till Sverige och som har ett annat modersmål än svenska. Det kan också handla om infödda svenskar med ett minoritetsspråk som modersmål, meänkieli, romani, jiddisch, finska och samiska.

Interkulturella förhållningssätt
Interkulturella förhållningssätt avser här processer i skolsammanhang där människor med olika språk och kulturer interagerar med varandra på ett respektfullt sätt. Exempelvis kan pedagoger bedriva interkulturell pedagogik i en mångkulturell skola.

Nyanlända elever
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. 3 kap. 12 a § skollagen

 

 

Publicerat torsdag 1 juni 2017 Granskat onsdag 21 juni 2017