Modersmål

Flerspråkiga barn och elever med funktionsnedsättning har lika stort behov av sitt modersmål som andra barn. Forskning visar att ett språk aldrig hindrar inlärningen av andra språk. Det uppstår istället en positiv påverkan när båda språken utvecklas parallellt. Det första språket banar väg för nästa språk.

Den som kan lära sig ett språk kan lära sig flera

Har barn och elever med en funktionsnedsättning svårare än andra att lära sig fler än ett språk? Svaret är nej.

Den som kan lära sig ett språk kan lära sig flera. Det gäller oss alla, oavsett om vi har en funktionsnedsättning eller inte. Forskning visar att funktionsnedsättningar som till exempel autism, utvecklingsstörning eller språkstörning får konsekvenser för elevens kommunikation och språkinlärning. Den språknivå som eleven kan uppnå påverkas alltså av funktionsnedsättningen men funktionsnedsättningen i sig har ingen betydelse vad gäller möjligheten att utveckla två eller till och med flera språk.

Modersmålet en hjälp att förstå omvärlden

Både pedagoger och vårdnadshavare menar ibland att det är viktigast att barnet eller eleven lär sig svenska. Det handlar då ofta om föreställningen att det räcker att kämpa med ett språk i taget.­

I själva verket bör vi vända på saken: Om barnet eller eleven har en funktionsnedsättning som försvårar omvärldsuppfattningen, är det omgivningens ansvar att ge förutsättningar för att göra miljön förståelig. En av förutsättningarna är tillgången till det egna modersmålet.

Modersmålet ska prioriteras även för barn och elever med funktionsnedsättning. För eleven är det betydelsefullt att kunna kommunicera både i och utanför skolan, oberoende av språklig nivå och kommunikationssätt. Till exempel kan eleven som använder bilder för föremål och situationer också ha förklarande text på fler språk

För pedagogen är det viktigt att vara medveten om att eleverna kan ha olika kunskaper i undervisningsspråket. Det finns en nytta i att ämneslärare, modersmålslärare och även studiehandledare kan stötta varandra i att hitta elevens nivå. För att detta skall kunna ske är det viktigt att alla lärare samverkar, både med varandra, men också med annan skolpersonal som möter eleven. När alla elevens lärare har gemensamma strategier underlättas språkutvecklingen och de fortsatta studierna. Läraren i svenska som andraspråk är en resurs i alla ämnen.

Tala modersmål hemma

Att vårdnadshavare har lättare att tala med barnet på sitt modersmål är inte svårt att förstå. Kommunikationen blir livligare och mer innehållsrik och möjligheten att uttrycka tankar och känslor blir större. För ett barn med funktionsnedsättning kan det innebära stor skillnad för möjligheten att kommunicera med familjen.

Uppmuntra vårdnadshavare att tala modersmål

Barnet får betydligt mer språklig stimulans och utmaningar när vårdnadshavare väljer att tala sitt modersmål istället för ett nytt språk som de inte behärskar fullt ut. Att modersmålet värderas positivt, och därigenom tas till vara, påverkar även barnets kulturella identitet och självkänsla.

Barnet eller eleven kommer troligtvis också att stöta på sitt förstaspråk i olika sammanhang under hela livet.

Som pedagog är det därför viktigt att uppmuntra vårdnadshavarna att använda sitt modersmål när de pratar med barnet.

Ett starkt modersmål behövs för att utveckla ett bra andraspråk. Internationell forskning visar att strategisk användning av flerspråkiga elevers hela språkliga potential i undervisningen leder till positiva resultat såväl vad gäller språk- och ämneskunskaper som identitetsutveckling.

Sjunga och läsa både hemma och i skolan

Språket utvecklas inte bara i skolan utan också hemma och på andra platser där vi vistas. Förutom genom läsning och att prata med varandra kan sånger, poesi och fabler vara ett naturligt sätt för språket att utvecklas i olika kulturer. Det vill säga, "den språkliga socialisationen".

Många lokala bibliotek har ett utbud av böcker på olika språk som barn och vårdnadshavare eller elever och personal kan låna. På Internationella biblioteket i Stockholm finns böcker på mer än hundra olika språk representerade. Biblioteket är en del av Stockholms stadsbibliotek men också en lånecentral för hela landet. För att låna vänder du dig till ditt lokala bibliotek för att få hjälp att beställa böcker.

Skolverkets webbplats Tema modersmål är en annan plats där du kan hitta sånger både på nationella minoritetsspråk och på många andra språk.

Språkpåsar med barnböcker och sånger

För att locka till läsning och till utveckling av modersmålet har flera kommuner tagit fram material med sånger och böcker både på svenska och på barnets modersmål.

Flera bibliotek i landet lånar ut "språkpåsar" på olika språk. En språkpåse innehåller en eller flera barnböcker både på svenska och på ett annat språk. Det finns också en ljudbok att lyssna på. Material finns på flera språk

För flerspråkiga barn och elever som växer upp i Sverige är det viktigt att lära sig det svenska språket. Samtidigt är modersmålet viktigt för deras språkutveckling och deras identitet.

När de får höra samma berättelser eller sånger på båda språken ökar möjligheterna till förståelse och språkutvecklingen stimuleras. Språklig stimulans är viktig för alla. Extra viktigt är det för de som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter eller som har en språkstörning. Därför är modersmålsundervisning och studiehandledning av stor vikt för elevens språkutveckling och lärande.

Elever som får stöd i att utveckla sitt modersmål har lättare att lära sig det nya språket och når ofta bättre resultat i sina skolämnen än de elever som inte får det.

Några anledningar till att hålla fast vid modersmålet hos elever med funktionsnedsättning

  • Det har betydelse för individens identitet och självkänsla,
  • Det är grunden för elevens förmåga till all inlärning, även till andraspråket.
  • Eleven hamnar inte utanför den sociala samvaron i familjen
  • Det är till stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.
  • Flerspråkighet blir alltmer meriterande på arbetsmarknaden

Diskussionsfrågor

  • Hur kan du som pedagog arbeta för att stimulera din elevs flerspråkighet?
  • Har eleven kommit till tals i frågan om modersmålsundervisning?
  • Brukar modersmålsläraren ingå i arbetslagets diskussion om den språkliga kompetensen? Om ja - vilken är vinsten? Om nej - hur kan det utvecklas?

Frågor och svar om modersmål

Lästips - Modersmål

Lästips - Modersmål

Greppa språket - Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. (2011). Stockholm: Skolverket.

Löthagen A., Lundenmark P. & Modigh A. (2010). Framgång genom språket – verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkelever. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Vestlin, L. (2013). Kunskap, språk och identitet – Att undervisa flerspråkiga elever i F-6. Malmö: Lärarförbundets förlag.

Wedin, Å. (2011). Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år. Lund: Studentlitteratur.

Khousravi, M. (2017). Flerspråkighet - Alla barn, alla språk, alla dagar! Stockholm: Natur & Kultur.

Publicerat tisdag 6 juni 2017 Granskat lördag 24 juni 2017
Kristina Töyrä, specialpedagog, pratar kring kulturell identitet och igenkänning i läromedel. Utdrag ur filmen "Minoritetskultur och flerspråkighet". 2:37 minuter