Kartläggning av läsning och skrivning

För att ta reda på vad en elevs svårigheter med läsning och skrivning beror på behöver olika aspekter tas i beaktande.

  • Elevens tid i Sverige
  • Elevens skolbakgrundelevens erfarenhet av ortografin (relationen mellan skrivtecken och språkljud)
  • Om den invanda läsriktningen för eleven sker från vänster till höger eller tvärtomom det finns skillnader i fonologi (ljud) mellan olika språk. En del ljud som finns på svenska finns inte i andra språk och tvärtom.
  • Om det finns grammatiska skillnader i de olika språk eleven använder. Ibland överför eleven exempelvis grammatiska regler i ett språk till det svenska språket.

När du läser en elevs text är det viktigt att vara medveten om alla dessa aspekter.

En annan och viktig del är att undersöka elevens erfarenhet av att läsa mellan raderna och att själv reflektera, fundera och argumentera över det lästa.

Modersmålet behöver jämföras med svenskan och tester måste ske på båda språk för att kunna ge en rättvis bild.

Tänk också på att modersmålet i vissa länder kan skilja sig från det språk som talas i skolan. Om eleven tidigare har haft skilda språk hemma och i skolan, behöver kartläggningen göras på tre språk: svenska, modersmål och det språk som har använts i tidigare skola.

Genom att kartlägga elevens läsutveckling på både modersmål och svenska kan vi se om svårigheterna beror på tillägnandet av andraspråk eller om de tyder på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Finns inte svårigheterna på modersmålet kan dyslexi uteslutas.

Diskussionsfrågor

  • Hur ser din elevs tidigare erfarenhet av läsning och skrivning ut?
  • Hur ser kunskapen och erfarenheten ut kring läsning och skrivning i din elevs hemmiljö?
  • Hur samverkar pedagoger och modersmålslärare på din skola? Hur skulle samverkan kunna utvecklas?

Frågor och svar om flerspråkighet och läsning

Lästips - Kartläggning av läsning och skrivning

Salameh, E-K. (red.). (2012). Flerspråkighet i skolan. Stockholm: Natur & Kultur.

Skolverket (2017). Bygga svenska – ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling. Stockholm: Skolverket.

Wagner, Å K., Strömqvist, S. & Uppstad, P H.(2010). Den flerspråkiga människan. Lund: Studentlitteratur.

Publicerat torsdag 1 juni 2017 Granskat lördag 24 juni 2017