I mötet med vårdnadshavare

Relationen mellan lärare och vårdnadshavare är en viktig faktor för elevernas möjligheter att nå målen för sin utbildning. Barn och elever får positiva budskap om utbildningens betydelse om de ser att deras vårdnadshavare och lärare samarbetar.

Du som lärare bör därför lägga stor vikt vid planering av möten med vårdnadshavaren. Ibland kan det till exempel vara bättre med ett hembesök om en vårdnadshavare känner sig obekväm med att komma till skolan för att prata om sitt barns funktionsnedsättning.

Var lyhörd för vårdnadshavares tankar och erfarenheter kring sina barn. Informera samtidigt om skolans värdegrund, skollagen och andra styrdokument.

Anpassa din information om skolans sätt att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Använd ett klart och tydligt språk. Speciella skolbegrepp som att nå målen, kunskapskrav, kurator och specialpedagog kan behöva förklaras.

Stäm av så att du vet att vårdnadshavaren har förstått vad du vill berätta, och att du har förstått vad hen vill ha sagt. Det gäller också om ni använder tolk.

Återkoppla muntligt

Återkoppla helst muntligen till vårdnadshavare om elevens utveckling och möjligheter. Då ger du vårdnadshavaren möjlighet att ställa frågor. Tänk också på att ha täta avstämningar i början.

Var konkret och tydlig

Svenskan är rik på vardagsuttryck som ger extra färg och tyngd åt språket. Men vissa vardagsuttryck kan leda till missförstånd. Exempelvis "Vi ska inte kasta ut barnet med badvattnet" eller "Han bär på en tung ryggsäck".

Ett annat språkligt exempel som kan leda till missförstånd är när vi säger "Det är bra om du tar med ombyte till barnet", när vi egentligen menar "Vi vill att du tar med ombyte till barnet".

Var konkret och tydlig i det du säger till eleven och vårdnadshavaren.

Diskussionsfrågor

  • Reflektera över vilka uttryck du använder som kan vara mångtydiga. Hur kan du tydliggöra dessa i mötet med flerspråkiga barn, elever och deras vårdnadshavare?
  • Vad menas med att arbetet ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt?
  • Vad kan du själv göra för att alla deltagare i ett möte ska känna sig delaktiga och bekväma?
Publicerat torsdag 1 juni 2017 Granskat onsdag 21 juni 2017