En hand som pekar på Europa på en jordglob

Interkulturellt förhållningssätt

Behöver vi veta exakt hur det ser ut i alla länder för att kunna möta nyanlända och flerspråkiga barn och elever med funktionsnedsättning eller deras vårdnadshavare? Nej, det handlar inte om olika länders gränser. Det handlar om vad personerna vi möter har för erfarenheter och att ta del av deras berättelser.

Jämlik kommunikation

Oavsett de inblandades referensramar, kunskaper eller funktionsnedsättningar ska mötet erbjuda möjligheter till kommunikation på ett jämlikt och respektfullt sätt.

Ett interkulturellt förhållningssätt innebär alltså att vara medveten om att det finns olika normer och värderingar kring funktionsnedsättning och att acceptera det som en självklar utgångspunkt i ett möte. Alla parter ska ha möjlighet att uttrycka sig utifrån sina egna förutsättningar. Upplevelsen för varje person bör vara att de erfarenheter hen uttrycker är ett värdefullt bidrag i mötet.

När du som arbetar i skolan möter nyanlända och flerspråkiga elever med funktionsnedsättning, stäm av så att du vet att hen har förstått vad du vill berätta, och att du har förstått vad hen vill ha sagt. Lika viktig är det att stämma av i mötet med vårdnadshavare.

Reflektera över din egen utgångspunkt

Ett interkulturellt förhållningssätt förutsätter medvetenhet om egna normer och värderingar. En fråga som leder till självreflektion är: Varför är det som är självklart för mig inte självklart eller ens möjligt för andra personer?

Här behövs en granskning av den position du själv har när du närmar dig nyanlända barn och elever och deras vårdnadshavare. Reflektera över hur dina kulturella erfarenheter påverkar din verklighetsuppfattning, ditt synsätt och dina tolkningar. I betraktandet av sig själv finns också möjlighet att bättre förstå andra.

Lästips - Interkulturellt förhållningssätt

Barnombudsmannen (2017). Röster från barn och unga från flykt. Vi lämnade allting och kom hit. Stockholm: Barnombudsmannen

Lorentz, H.& Bergstedt, B. (red) (2016). Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärande miljöer. Lund: Studentlitteratur.

Lahdenperä, P. (2011). Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Publicerat onsdag 7 juni 2017 Granskat lördag 24 juni 2017