Utvecklingsstörning

För att få en rättvisande bild av de nyanlända och flerspråkiga elevers utveckling och eventuella utvecklingsstörning behöver observationer alltid göras utifrån elevens båda, eller i förekommande fall även flera, språk.

Skolspråk kan fungera bättre än modersmålet

Vid en misstänkt utvecklingsstörning är det mycket viktigt att ta reda på om eleven har haft skilda modersmål och skolspråk i sin ursprungsmiljö. Även om din elev har exempelvis somaliska som modersmål (hemma), så kan han eller hon ha haft arabiska som skolspråk. Alternativt så talar din elev från Syrien kurdiska hemma, men arabiska i skolan.

Valet av språk vid en observation eller kartläggning kan alltså resultera i olika kartläggningsresultat. Det kan ibland vara så att modersmålet (som talats hemma) är alltför ofullständigt för att räcka till vid en kartläggning medan det tidigare skolspråket fungerar bättre.

Vana vid recitation kan påverka

En ytterligare faktor att ta hänsyn till när elevens eventuella utvecklingsstörning kartläggs är att vissa elever har gått i skola som bygger sin undervisning på recitation. Då kan det bli mycket svårt för eleven att plötsligt tolka sammanhang och meningar på ett självständigt sätt.

Goda förkunskaper och samarbete krävs

Det är viktigt att inför en observation ha goda kunskaper om både tidigare skolerfarenheter och de sociokulturella normer som gällde i elevens tidigare hemmiljö. Det är som vanligt också av stor vikt att
specialpedagogen och modersmålsläraren samarbetar kring kartläggningen av eleven inför ett eventuellt mottagande i särskolan.

Alternativ och kompletterande kommunikation

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett sätt att kommunicera med barn och elever som har utvecklingsstörning.

Text på flera språk under bilder och symboler ökar samspelsmöjligheterna både inom och utanför förskola och skola. Ett konkret arbetssätt är att välja ut situationer och föremål ur elevens vardag. Till dessa skriver sedan exempelvis eleven (om möjligt), pedagogen, modersmålsläraren eller vårdnadshavaren text på barnets alla språk. 

Grundsärskola och gymnasiesärskola kan vara okända begrepp

Grundsärskola och gymnasiesärskola som skolform förekommer inte i alla länder. Därför kan begreppen uppfattas som främmande, eller rent av negativa, av elev eller vårdnadshavare.

Du som har kontakt med vårdnadshavarna behöver vara medveten om detta och tydligt förmedla till dem vad dessa skolformer kan innebära. Det är en rättighet för eleven att läsa efter särskolans läroplan

I övrigt gäller de pedagogiska stödinsatser som vi tar upp under rubriken pedagogiska stödinsatser.

 

Frågor och svar om utvecklingsstörning

Publicerat tisdag 6 juni 2017 Granskat fredag 13 oktober 2017