Informationsskylt med texten syn i skrift, bliss och pictogram

Synnedsättning

Synen har stor betydelse för barns utveckling och är en drivande faktor för många utvecklingsområden, till exempel motoriken. När barnet får syn på något intressant tar det sig dit på olika sätt, sträcker sig, tar tag i föremålet och utforskar det med hjälp av sina sinnen.

För nyanlända och flerspråkiga elever kan en synnedsättning innebära följande:

  • På grund av det nya språket kan eleven ha svårt att uppfatta information från omvärlden. Till exempel vad som finns eller sker runtomkring henne eller honom.
  • eleven har svårt att tolka föremål eller situationer som är helt nya. Det kan handla om att vissa föremål och situationer är sådana som eleven inte har någon tidigare erfarenhet av.
  • Kommunikationen kan försenas i den nya språkliga och fysiska miljön då kommunikationen i ursprungsmiljön kan ha fungerat på ett annat vis.
  • Det kan vara svårt för eleven att uppfatta nytt kroppsspråk, ny mimik och nya gester. Konsekvensen kan bli att information går förlorad.
  • Förmågan att orientera och förflytta sig kan vara begränsad. Det kan i sin tur påverka den motoriska utvecklingen. Eleven kan till exempel sakna mobility-träning eller vana att gå ut på egen hand.
  • Aktiviteter kan ta mycket längre tid i jämförelse med en elev med synnedsättning som är född och uppvuxen i Sverige.

Elever utan erfarenhet av skola

Det finns länder i världen där elever med synnedsättning/blindhet inte får möjlighet att gå i skolan. Kommer eleven från sådana omständigheter behövs mycket stöd när eleven ska börja skolan.

I Sverige låter vi elever med synnedsättning/blindhet redan från låg ålder träna sig i att bli så självständiga som möjligt. Det kan bli en krock för många vårdnadshavare som av tradition hjälper sina barn på ett sätt som begränsar barnets självständighetsutveckling. Det kan gälla allt från att äta till att hitta i närområdet.

Under sådana omständigheter behövs mycket stöd från skolans personal till vårdnadshavarna så att de känner sig trygga med att lämna sina barn på skolan.

Samarbeta med specialpedagog och modersmålslärare

Elever med blindhet behöver lära sig svenska och punktskrift samtidigt. Här behöver skolan stöd av en specialpedagog med kompetens kring blindhet. Finns inte den kompetensen på skolan eller inom elevhälsan så sök stöd från oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I dessa fall är också modersmålsläraren oumbärlig som den som kan syntolka* och ge studiehandledning på modersmålet.

*Syntolkning innebär att exempelvis lärare och kamrater beskriver, berättar och benämner föremål och uppmärksammar händelser omkring eleven. I okända miljöer är det extra viktigt med syntolkning.

Frågor och svar om synnedsättning

Publicerat tisdag 6 juni 2017 Granskat onsdag 21 juni 2017

Samtal med Catharina

Catharina Månsson berättar om när hon var Hawas lärare på folkhögskolan. Vad är bra att tänka på när det kommer en nyanländ elev med svår synnedsättning/blindhet?

Synnedsättning, modersmål och lärare - del 1

Hawa som har synnedsättning/blindhet berättar om när hon som 20-åring kom till Sverige från Somalia med huvudansvaret för sina systrar.

Synnedsättning, modersmål och lärare - del 2

Hawa som har synnedsättning/blindhet berättar om hur hon som analfabet började skolan i Sverige och hur hon lärde sig läsa och skriva på svenska.