Språkstörning

Vid språkstörning har eleven större försening och avvikelser i språkutvecklingen och en påtagligt nedsatt språkförmåga jämfört med jämnåriga. Språkstörningen kan vara expressiv (svårigheter att uttrycka sig, resonera, reflektera), impressiv (svårigheter att förstå ord och begrepp) eller en kombination av dessa båda.

Forskning visar att modersmålet ger stöd för lärande och gör det lättare för barn med språkstörning att ta till sig ord och begrepp i det nya språket. Forskning visar också att språkutvecklingen hos flerspråkiga barn med språkstörning går betydligt långsammare på båda språken. Detta beror på språkstörningen inte på flerspråkigheten.

Modersmålsundervisning är alltså inte till något hinder för elever med språkstörning. Tvärtom kommer de båda språken att komplettera varandra.

Det är viktigt att känna till hur en språkstörning upptäcks och kartläggs för att ge tidigt stöd. För att nå ett gott resultat behöver du samverka med modersmålsläraren och med vårdnadshavaren. Barnets samtliga språk ska kartläggas och stimuleras.

Kom ihåg att vid kartläggning av barnets språkliga förmågor ska hänsyn tas till barnets kontakt med, och exponering för, både förstaspråket och andraspråket.

När språkstörning upptäcks tidigt minskar barnets sociala och emotionella problem och risken för läs- och skrivsvårigheter blir mindre.

Alla språk behöver kartläggas

Inför kartläggningen är det viktigt att ta reda på om eleven har talat skilda språk hemma respektive i skolan. Då behöver ordförråden jämföras också mellan dessa båda språk, eftersom de kan skilja sig mycket åt.

Samverka kring eleven

Modersmålsläraren kan bidra med information om elevens språkförmåga på modersmålet.

Det är viktigt att du som arbetar med eleven också samverkar med elevens vårdnadshavare. De kan också berätta hur de olika språken används i hemmet och på fritiden. Vårdnadshavarnas medverkan och samtycke är viktigt för elevens språkutveckling. Förklara därför för vårdnadshavaren vad en språkstörning innebär och vilka konsekvenser den kan ha för eleven.

Modersmålet ett stöd vid språkstörning

Att få behålla och utveckla sitt modersmål är en god grund för den flerspråkiga elevens språkutveckling. De båda språken kommer att komplettera varandra och hjälpa eleven i dennes språkutveckling. Elevens språk kommer att utvecklas långsamt oberoende av antalet språk som används.

Pedagogiska strategier

För en flerspråkig elev med språkstörning bör undervisningen byggas kring fyra stöttepelare:

  • Struktur Skapa "krokar" för dagen med schema, bilder och skrivna stödord på modersmål och svenska. Anpassa ljudmiljön. Ge eleverna fasta platser.
  • Förförståelse Förklara i början av lektionen vad som ska tas upp och vad de olika begreppen betyder. Informera modersmålslärare och vårdnadshavare om den kommande veckans nya ord och begrepp så att de kan gå igenom dem med eleven på både svenska och modersmålet.
  • Konkretisering Prata kring ord i konkreta sammanhang som studiebesök eller experiment. Jämför där det är lämpligt med elevens tidigare erfarenheter. Använd alla sinnen för att beskriva begrepp. Arbeta ämnesintegrerat och tematiskt.
  • Visualisering Tankekartor, bilder som stöd eller surfplattor. Tecken som stöd (AKK)

Diskussionsfrågor

  • Känner arbetslaget till om elevens funktionsnedsättning påverkar den språkliga utvecklingen?
  • Brukar arbetslaget samråda med modersmålsläraren när språkstörning misstänks?

Frågor och svar om tal- och språksvårigheter

Lästips - Språkstörning

Altervall, M. (2013). Språkstörning och flerspråkighet : En fallstudie kring hur stödet är utformat i två skolor. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation.

Holmström, K. (2012). Lexikal förmåga hos flerspråkiga barn med språkstörning. Lund: Lunds universitet.

Publicerat tisdag 6 juni 2017 Granskat lördag 24 juni 2017
Eva-Kristina Salameh, legitimerad logoped och medicine doktor, talar om språkstörning och flerspråkighet. Utdrag ur filmen "Flerspråkighet och språkstörning". 2:14 minuter
"AKK och flerspråkighet". Utdrag ur filmen "Va' då akåkå? Om AKK i skolan". 4:20 minuter