Självporträtt i en korridor

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Till de vanligaste begreppen inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar (NPF), ingår Attention Deficit Hyperactivity Disorder (adhd), Tourettes syndrom och autismspektrumtillstånd (AST). Barn och elever med NPF har individuella behov som behöver kartläggas så att åtgärder inte genomförs enbart utifrån en generell kunskap om vad NPF innebär.

Begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar nytt för många

Begreppet NPF är inte självklart i alla delar av världen. Det betyder att många nyanlända inte alls känner till NPF. I vissa länder räknas diagnoserna inom NPF inte heller som funktionsnedsättningar med konsekvenser för elevens skolgång eller inlärning. Därför är det viktigt att ha en tydlig dialog med vårdnadshavaren när skolan misstänker Neuropsykiatriska svårigheter hos ett barn eller en elev.

Ta extra hänsyn till skolbakgrunden

Vid kartläggning av elever som har NPF behöver extra hänsyn tas till elevens skolbakgrund. Vi vill här återigen betona vikten av att samarbeta med modersmålsläraren och studiehandledare.

Vid kartläggning bör symptom på PTSD (Posttraumatiska stressyndrom) också beaktas. Symptom på PTSD kan lätt förväxlas med symptom inom NPF. Om inte både PTSD och NPF övervägs kan det finnas risk för att PTSD diagnostiseras som NPF.

Kritisk granskning, egna reflektioner och egna ställningstaganden är del i elevens kunskapsutveckling enligt svensk skollag. I andra länder med mer auktoritär skolform kan detta vara egenskaper som tillskrivs läraren. Elevens uppgift är, i en sådan skolform, att lära sig det som läraren förmedlar. Om en nyanländ elev har svårt att formulera ståndpunkter grundade på reflektion eller överväganden kan det ibland bero på att hen har erfarenhet av en auktoritär skolform. Sådan kunskap om elevens bakgrund är avgörande för en rättvis kartläggning vad gäller elever med NPF.

Hitta elevens starka sidor

En nyanländ och flerspråkig elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar kan behöva längre tid för att förstå och lära eller för att utrycka sina tankar och känslor. Hen kan också behöva längre tid att vänja sig med den nya skolmiljön.

Här behöver du som arbetar med eleven anpassa undervisningen genom att ta reda på elevens starka sidor och intressen för att ha dem som utgångspunkt i undervisningen

Extra samarbete med modersmålsläraren

Elever med NPF bör erbjudas intensivt stöd i samarbete med modersmålslärare. Modersmålsläraren, med sin kunskap kring barnets modersmål, kan i samarbete med pedagogerna främja barnets utveckling.

Om det gäller barn i förskolan kan det också vara en fördel att vid behov använda en riktad resurs i början. När barnet vant sig vid den nya förskolemiljön kan det ta del av den allmänna resurs som finns för hela barngruppen.

Publicerat tisdag 6 juni 2017 Granskat tisdag 20 juni 2017