Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi

För flerspråkiga barn och elever med eventuella läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är det viktigt att skolan gör en kartläggning kring detta på både elevens modersmål och svenska.

Om den nyanlända elevens modersmål inte är samma som elevens skolspråk, behöver kartläggningen även göras på skolspråket. Detta krävs för att skolan säkert ska kunna se vad elevens svårigheter beror på.

Orsaken kan vara läs- och skrivsvårigheter/dyslexiom eller bero på svårigheter med att tillägna sig ett andraspråk.

Symptom som ser ut att kunna kopplas till läs- och skrivsvårigheter kan också bero på hörselnedsättning eller synnedsättning. Därför är det viktigt att utreda elevens hörselförmåga och synförmåga parallellt med kartläggningen.

Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöver stöd i sin utveckling både på första- och andraspråket parallellt. Det bör ske genom specialpedagogiska stödinsatser både i modersmål och i svenska. Om pedagog och modersmålslärare samarbetar kring en språkutveckling kommer det att gynna eleven på flera plan.

Ge stöd genom följande pedagogiska insatser:

  • uppmuntra eleven att ställa frågor när hen inte förstår.använd tankekartor för att eleven lättare ska kunna ta till sig innehållet i texten.
  • låt eleven bygga upp sitt ordförråd och träna uttalet i svenska språket med hjälp av digitala lärverktyg.
  • uppmuntra eleven att arbeta med andra elever i klassen för erfarenhetsutbyte och språkutveckling.
  • om eleven är nyanländ kan hen i början vara i en mindre grupp för att kunna arbeta språkutvecklande för att senare placeras i klassen.
  • diskutera det aktuella ämnet och lär eleven att sätta ihop meningar och bilda sammanhang.
  • praktisera translanguaging eller korsspråkande som det heter på svenska. Vikten av att eleven får använda sitt starkaste språk och därefter översätta det till svenska.

Frågor och svar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lästips - Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lindström, L., Lindberg, V. & Pettersson, A. (red.) (2013). Pedagogisk bedömning – Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: Liber AB.

Publicerat tisdag 6 juni 2017 Granskat lördag 24 juni 2017