Korridor med bokhyllor längs med väggarna och ledstråk på golvet

Dövblindhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning

De personer som har en svår nedsättning i både syn och hörsel tillhör gruppen dövblinda vilket innebär att ett särskilt utformat stöd behövs i alla skolformer.

Det vanligaste är att personer med dövblindhet fortfarande har antingen lite syn eller hörsel kvar eller lite av både och. Det är en mycket ovanlig funktionsnedsättning och ännu mer sällan förekommande är personer som är helt döva och blinda i kombination. Det är en egen funktionsnedsättning som oavsett grad av syn-och hörselnedsättning påverkar elevens vardag i alla avseenden; kommunikativt och socialt och vid orientering och förflyttning. För att ta emot information och ge information, krävs det tolk. Detta i alla förekommande situationer där inte teckenspråk i taktil form (tecken som är kännbara) och punktskrift kan erbjudas. Det förutsätter dock att personen med dövblindhet kan läsa punktskrift och förstår och kan avläsa teckenspråk i taktil form.

Nyanlända med dövblindhet

Om kombinationen av syn- och hörselnedsättning inte upptäckts i hemlandet kan det innebära att eleven gått miste om flera år av lärande i sin tidigare miljö. Konsekvenserna av dövblindhet är omfattande såväl språkligt som socialt. Inte allt för sällan har barnet, senare eleven, utvecklat ett "hemmagjort" språk som de allra närmaste förstår men inte andra utanför den kretsen.

Kartläggning - Utredning

Det blir i det här skedet betydelsefullt att, i samverkan med tolk på familjens modersmål ta reda på så mycket som möjligt om eventuell kvarvarande syn- och hörselfunktion och på vilket sätt de i familjen kommunicerat med varandra hittills. Efter detta kan planering och stöd påbörjas. Det är lämpligt att ta kontakt med nationella experter på området, för att få stöd för en fortsatt gynnsam kommunikationsutveckling. Inom SPSM finns resurscenter dövblind som kan ge utbildning och rådgivning i hur stödet lämpligast utformas. Detta för att dövblindhet är ovanligt och sällan förekommande. Varje enskild kommun i Sverige har inte själva den specifika kompetensen som krävs.

Publicerat tisdag 6 juni 2017 Granskat onsdag 21 juni 2017