Tolkskylt

Att använda tolk

En viktig grund för framgångsrika möten med elever och vårdnadshavare är att alla parter kan göra sig förstådda fullt ut på det språk som de själva behärskar.

Det ligger alltid i skolans intresse att ha ett gott samarbete med hemmet. Det underlättas av att du kan erbjuda både elev och vårdnadshavare en fungerande dialog och möjligheten att få ställa frågor. Ibland saknar de inblandade ett gemensamt språk. Då kan en medverkande tolk göra stor skillnad för mötets kvalitet.

När förskolan eller skolan anlitar tolk så tänk på att du som leder mötet har ansvar för att stämma av att ni har en gemensam förståelse. Även om tolken är auktoriserad så kan hen sakna kunskap om vad en specialpedagog, logoped, kurator har för roll. Vissa svenska ord finns inte heller på andra språk. Du behöver därför vara väldigt tydlig när du förklarar begrepp. Fyll begreppen med innehåll som stämmer överens med sammanhanget.

Att använda tolk vid möten i skolan handlar i grund och botten om elevens bästa. Du som lärare eller pedagog behöver göra allt du kan för att ditt budskap ska nå fram så som du tänkt.

Boka en auktoriserad tolk

Boka en utomstående, auktoriserad tolk genom kommunen när du möter vårdnadshavare till elever med funktionsnedsättning.

Om det inte är möjligt att boka en auktoriserad tolk, försök då istället att hitta en tolk som tidigare tolkat inom skola, habilitering eller liknande. Det är också en tillgång om tolken har kännedom om de olika former av stöd som personer med funktionsnedsättning har rätt till i Sverige.

Se till att tolken förstår innehållet i de begrepp som du använder. Förklara gärna ordens betydelse när det rör sig om begrepp som inte är vardagliga, till exempel ord som IUP, elevhälsan eller kurator. Det hjälper både tolk och övriga mötesdeltagare att förstå ditt budskap.

Ingen annan än tolken bör tolka

I vissa sammanhang kan funktionsnedsättningar vara känsligt att prata om. Därför är det viktigt att ha en auktoriserad tolk. Be inte barn, andra släktingar eller bekanta till mötesdeltagarna att tolka. En sådan tolksituation kan vara mindre bra av flera anledningar:

Barnets eller släktingens närvaro kan påverka vårdnadshavarens vilja eller förmåga att prata om funktionsnedsättningen, dess pedagogiska konsekvenser eller eventuella hjälpmedel.

Om den närstående saknar kunskaper om det svenska skolsystemet och vårdapparaten, kan tolkningen påverkas negativt, eller inte fungera alls.

Närstående personer har inte heller, till skillnad från auktoriserad tolk, någon tystnadsplikt.

Inte heller modersmålsläraren bör användas som tolk. Vid möten där denne deltar är vinsten stor om modersmålsläraren medverkar utifrån sin kompetens som pedagog. Det går inte att kombinera de båda rollerna.

Var tydlig med din egen kompetens i mötet

I Sverige möts ofta vårdnadshavare och pedagoger för att gemensamt fundera igenom alternativa lösningar på en fråga. Nyanlända kan ha tidigare erfarenheter av sammanhang där vårdnadshavaren enbart förlitar sig på pedagogens kompetens när beslut som påverkar eleven ska tas.

Tolken har språkkompetensen. Men det är du som pedagog som har sakkunskap. Var därför alltid öppen med dina egna kunskaper och dina erfarenheter kring olika frågor. Tänk på att bara erbjuda valmöjligheter när du vet att vårdnadshavaren känner till och förstår de olika alternativen.

Före mötet

 • Ge mötet tid - Beräkna betydligt mer tid än vanligt för mötet.
 • Informera vid bokningen - Informera om mötets syfte och kringförhållanden redan vid bokningen. Då har tolken möjlighet att förbereda sig bättre. Ange också namnet på de som ska vara med på mötet. Om tolken känner brukaren personligen ska hen avsäga sig uppdraget.
 • Träffas innan mötet - Tolken behärskar språket, men du är den som behärskar de pedagogiska begreppen och konsekvenserna av en specifik funktionsnedsättning. Boka därför in tolken så att hen är på plats 15-20 minuter före mötet. Då har du möjlighet att fråga om förkunskaper vad gäller den aktuella funktionsnedsättningen, respektive skolrelaterade begrepp. Ge dig tid att förklara nyckelord som kommer att användas!
 • Tolken har sin syn på funktionsnedsättning - Var medveten om att en tolk alltid bär på egna attityder och erfarenheter som kan påverka tolkningen. Det är extra viktigt att tänka på när samtalet kretsar kring en elevs funktionsnedsättning.

Under mötet

 • Placering - Sitt så att alla kan se varandra. Detta är speciellt viktigt om någon av de medverkande har en hörselnedsättning eller svårigheter att röra sig.
 • Se mottagaren - Tala direkt till, och se på, din elev eller vårdnadshavaren när du pratar. Titta alltså inte på tolken, som enbart ska ses som din kanal för att samtala med en annan person.
 • Syfte och mål - Inled samtalet med att berätta varför du har kallat till möte, vilket syftet och målet med mötet är. Betona redan här att tolken har tystnadsplikt.
 • Presentation - Låt alla närvarande presentera sig själva och sin funktion, respektive vad den innebär. Det underlättar för både vårdnadshavare och tolk.
 • Tidigare kontakter - Stäm av om tolk och deltagare är bekanta sedan tidigare. Om svaret är ja så måste du som pedagog vara medveten om att samtalet kan komma att påverkas av att parterna rör sig inom samma sociala miljö.
 • Öppna för frågor - Betona gärna att du vill veta av både vårdnadshavaren och tolken om han eller hon inte har förstått innebörden av vad som sägs.
 • Förklara facktermer och svåra ord - Tänk på att förklara alla begrepp som kan vara nya för mötesdeltagarna: IUP, specialskola, elevhälsa eller habilitering är inte självklara för personer med svenska som första språk än mindre för personer som har svensks som andra språk.
 • Ta dig tid - Stressa inte igenom mötet! Stäm istället av med vårdnadshavaren genom att emellanåt erbjuda möjligheten att ställa frågor eller genom att be vårdnadshavaren om hans eller hennes tankar kring det som just sagts.
 • Var uppmärksam på ansiktsuttryck - Håll ett öga på mötesdeltagarnas ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det visar ofta om alla har förstått.

Efter mötet

 • Tid för avstämning - Stäm av med tolken efter mötet: Hur upplevde han eller hon att mötet fungerade? Verkade vårdnadshavaren förstå innebörden av det som sades? På så vis kan du som pedagog känna dig mer säker på att ha nått fram i ditt budskap.

Diskussionsfrågor

 • Vilken rutin har ni på skolan kring användning av tolk? Hur gör ni bedömningen?

 

Publicerat torsdag 1 juni 2017 Granskat måndag 19 juni 2017