Tillgänglighetsmodellen

Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell består av fyra delar: förutsättningar för lärande, social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö. Relationen mellan de olika delarna i samspelet förändras över tid. Samspelet påverkar hur långt individen kan nå i sin utveckling och sitt lärande. De fyra delarna bildar en helhet utifrån individens behov och förutsättningar.

En funktionsnedsättning kan få större eller mindre konsekvenser för lärandet. Kunskap om samspelet i tillgänglighetsmodellen och ett systematiskt arbete med extra anpassningar ökar individens förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin utveckling och lärande.

Kunskap om konsekvenserna för lärande ligger till grund för val av pedagogiska strategier. De pedagogiska strategierna behöver stöd av den fysiska miljöns utformning för att göra det möjligt för eleven att ta till sig kunskap och få förutsättningar för delaktighet. Därför behöver den fysiska miljön i skolan vara utformad så att den stödjer individens förutsättningar och möjlighet till lärande och valet av pedagogik. Extra anpassningar kan utgöra en viktig del i det stödet.

Ju bättre kunskap verksamheten har kring samspelet av delarna i modellen, desto högre grad av tillgänglig lärmiljö. En tillgänglig utbildning, som den beskrivs genom tillgänglighetsmodellen, ger bättre förutsättningar för barn och elever att lyckas i sitt lärande och för ökad delaktighet.

Publicerat måndag 25 september 2017 Granskat fredag 29 september 2017