Struktur

I delmomentet Struktur finns rektorns, elevhälsans och pedagogens perspektiv. I filmen finns också inslag av elevröster. Filmen lyfter hur skolorna har organiserat sig för att skapa tydlighet, förståelse och delaktighet i arbetet med extra anpassningar. Intervjupersonerna berättar också hur struktur och systematik kan se ut i det arbetet.

Medverkar gör: Annelie van Lunteren, rektor Rosengårdsskolan, Lena Andersson, rektor Dammhagskolan, Catarina Borgström, rektor Gullviksskolan, Ali, elev, Anna Bengtsson, speciallärare Gullviksskolan, Charlotta Hansson, specialpedagog Gullviksskolan, Lotta Zaphf, skolsköterska Dammhagskolan, Stina Hyltmark, speciallärare Dammhagskolan, Susanne Mejborn, specialpedagog Dammhagskolan, Jenny Johannesson, lärare Dammhagskolan, Fanny Wiik, lärare Rosengårdsskolan, Reine Rahmé Rihan, lärare Rosengårdsskolan, Sofie Nilsson, lärare Rosengårdsskolan.

Intervjuare är: Ann-Brith Eliasson Labraaten och Anna Sjölander, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hur gör man? - Del 1: Struktur

Filmen är 15 minuter. Du kan få filmen textad genom att klicka på CC i filmspelaren och välja svenska.

Förslag till frågeställningar

Det är en fördel om du i din organisation har möjlighet att diskutera frågorna tillsammans med kollegor, exempelvis rektor, elevhälsopersonal och pedagoger.

  • I filmen berättar skolorna om hur de organiserat sig när det gäller arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Reflektera över hur du gör i din verksamhet.
  • Intervjupersonerna använder den systematiska planen, årshjulet, för att säkerställa att de upptäcker elevers behov tidigt, att de analyserar behoven i förhållande till undervisningen och att de sätter in, följer upp och utvärderar relevanta extra anpassningar. Reflektera över hur du arbetar med ovanstående.
  • De medverkande poängterar i filmen att dokumentationen är viktig både för att hitta rätt anpassningar, utvärdera och följa upp insatserna. De säger också att den är viktig för att säkra elevens rätt till likvärdig undervisning vid stadieövergångar, skolbyten och liknande. Hur arbetar du med dokumentation av extra anpassningar?
  • Vilka utvecklingsmöjligheter kan du se för din verksamhet ur de olika perspektiven (rektor-, elevhälso-, pedagogperspektiv)?

Gå vidare till Moment 3, Del 2 - Samverkan

Publicerat onsdag 27 september 2017 Granskat onsdag 11 oktober 2017