Skolinspektionen om granskningen "Skolans arbete med extra anpassningar"

Ulf Pantzare var projektledare för Skolinspektionens kvalitetsgranskning "Skolans arbete med extra anpassningar". I det här momentet samtalar Specialpedagogiska skolmyndighetens Anna Sjölander med Ulf. Ulf redogör för granskningens fyra resultat och vad han, utifrån granskningen, ser som ett framgångsrikt sätt att arbeta med extra anpassningar.

Skolans arbete med extra anpassningar

Filmen är tolv minuter. Du kan få filmen textad genom att klicka på CC i filmspelaren och välja svenska.

Förslag till frågeställningar

Det är en fördel om du i din organisation har möjlighet att diskutera frågorna tillsammans med kollegor, exempelvis rektor, elevhälsopersonal och pedagoger.

  • Skolinspektionen har kommit fram till att många skolor fortfarande är i en uppstartsfas när det gäller arbetet med extra anpassningar. Hur ser det ut i din verksamhet? Hur långt har ni kommit?
  • Skolinspektionen betonar vikten av att upptäcka elevers behov tidigt, analysera behovet, sätta in insatser och även följa upp dessa. På vilket sätt sker detta i din verksamhet?
  • I filmen framgår det att ett systematiskt arbete med extra anpassningar kan gynna hela elevgrupper. Vilka tankar har du om det?
  • Skolinspektionen betonar även elevens och elevens vårdnadshavares medverkan och del i processen med extra anpassningar. Vilka tankar har du om det?

Nästa moment

Nästa moment handlar om hur du konkret kan arbeta med extra anpassningar på ett systematiskt och skolutvecklande sätt. Personal från skolorna Dammhagskolan, Gullviksskolan och Rosengårdsskolan berättar i tre olika delmoment om hur de gör och har gjort för att komma dit de är i dag.

Gå vidare till Moment 3 - Hur gör man? Tre skolor berättar

Publicerat måndag 25 september 2017 Granskat torsdag 12 oktober 2017