Skolverket om extra anpassningar och särskilt stöd

I det här momentet berättar Kristina Dahlberg, undervisningsråd på Skolverket, om ändringen i Skollagen som infördes 2014. Ändringen innebär att skolans personal har två former av stöd till elever att förhålla sig till: extra anpassningar och särskilt stöd. Hur förhåller sig dessa stödformer till varandra och till ledning och stimulans? Intervjuare är Ann-Brith Eliasson Labraaten, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Skolverket om extra anpassningar och särskilt stöd

Filmen är cirka fyra minuter. Du kan få filmen textad genom att klicka på CC i filmspelaren och välja svenska.

Förslag till frågeställningar

Det är en fördel om du i din organisation har möjlighet att diskutera frågorna tillsammans med kollegor, exempelvis rektor, elevhälsopersonal och pedagoger.

  • Skolverket säger att extra anpassningar ska vara insatser av mindre ingripande karaktär som ofta går att genomföra av lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Utgå från begreppen mindre ingripande karaktär, lärare och övrig skolpersonal och ordinarie undervisning. Vad innebär det i din verksamhet i nuläget?
  • Skolverket säger att ledning och stimulans omfattar hela skolans arbete. Myndigheten säger även att en god lärmiljö, ledning och stimulans ingår i skolans kompensatoriska uppdrag. Med utgångspunkt i din verksamhet, hur tänker du kring att alla elever, oavsett funktionsförmåga, har rätt att nå så långt som möjligt med sin utbildning?
  • Med utgångspunkt i din verksamhet, hur vet du när ledning och stimulans inte räcker för att en elev ska få förutsättningar att nå målen med utbildningen, och alltså behöver individuella stödinsatser? Vilka metoder och verktyg använder du för att ta reda på elevens behov?
  • När en elev har haft extra anpassningar utifrån sina behov av stöd under en tid behöver skolans personal bedöma om detta är tillräckligt eller om insatsen behöver förändras. Hur säkerställer du denna bedömning?

Nästa moment

Genom ett samtal med projektledaren Ulf Pantzare ger nästa moment en inblick i resultatet av Skolinspektionens granskning.

Gå vidare till Moment 2 - Skolinspektionen om granskningen "Skolans arbete med extra anpassningar"

Publicerat måndag 25 september 2017 Granskat fredag 29 september 2017