Illustration av sex personer som tittar fram

Till dig med ansvar för utbildnings­verksamhet

Vi befinner oss för närvarande i en situation i Skolsverige som vi förut aldrig varit i, varken ni eller vi. Vi förstår att den förändrade situationen medför omfördelning av resurser, behov av kompetensutveckling och insatser för ett riktat stöd till skolorna.

Webbinarium för skolchefer: Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider

När huvudman, rektor, elevhälsan, lärare och övrig personal samverkar kan elevers behov bättre följas upp för att så långt som möjligt motverka eventuella funktionsnedsättningars konsekvenser. Vi kan och vill vara en stödaktör till er bland annat i de behov som ni identifierar via samtal mellan skolchef och rektorer.

Vi har i dialog med skolchefer identifierat flera utmaningar där vi kan vara ett stöd för att organisera hur det specialpedagogiska stödet och elevhälsan bäst kan möta elevers behov.

Hur organisera det specialpedagogiska stödet?

Skapa de förutsättningar som behövs för lärare och elevhälsan att samarbeta återkommande i planeringen av undervisningen. Samtliga kompetenser inom elevhälsan är viktiga i arbetet för att möta behoven hos alla barn och elever.

Organisera för att i samverkan använda den specialpedagogiska kompetensen till att utveckla verksamhetens lärmiljöer och till att undanröja de hinder och svårigheter som finns för att eleverna ska nå utbildningens mål.

Kartlägg hur det fungerat hittills att ställa om stödet till undervisning på distans för eleverna. Vad har den förändrade situationen lett till i synnerhet för eleverna i behov av extra anpassningar och särskilt stöd?

Organisera för ett systematiskt arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Ta reda på hur det går för alla elever och för elever med funktionsnedsättningar i en förändrad lärmiljö genom att kartlägga återkommande. Finns det signaler på att elever behöver extra anpassningar som inte är kända sen tidigare? Finns det elever som det fungerar bättre för i den förändrade lärmiljön?

Involvera eleverna. Hur kan ni öka elevernas delaktighet i distansundervisningen? Hur lyssnar ni till elevernas röst utifrån nuvarande situation?

Organisera för möjligheten att göra vissa undantag från undervisning på distans. Skolan identifierar och följer upp behov av att komplettera distansundervisningen för de elever i behov av stöd som behöver få delar av sin undervisning i skolan. Undantaget kan vara gynnsamt för de elever som är i behov av ett nära stöd från lärare.

Vårdnadshavare kan ha behov av stöd i flera frågor, det kan exempelvis handla om undervisningens utformning, tekniska frågor eller behov av kontakt med elevhälsan. Underlätta genom att organisera för att ge vårdnadshavare information om var det går att få svar på olika frågor.

Samverkan med andra samhällsaktörer till exempel socialtjänst och hälso- och sjukvård kan vara ett gott stöd i den uppkomna situationen. Involvera elevhälsan för specifikt stöd i frågor om samverkan med andra parter.

Att tänka på i övergångar mellan grundskola och gymnasieskola

Snart kommer många elever att sluta årskurs 9 och efter sommarlovet fortsätta sin utbildning i gymnasiet. Antalet avlämnande och mottagande skolor är många och ett stort antal lärare och inte minst elevhälsan behöver få information om eleverna. Eftersom undervisningen i nuläget bedrivs på distans i gymnasiet uttrycker många lärare oro för att i höst kanske undervisa elever som de inte träffat. Det är naturligtvis viktigt att informera om vilket stöd eleven har fått i grundskolan samt vilka stödinsatser som visat sig vara lyckosamma.

Finns det ett behov av att anpassa befintliga rutiner så att den information som överlämnas underlättar elevernas fortsatta skolgång?

Vilket stöd behöver den mottagande verksamheten för att få god tid på sig att anpassa verksamheten utifrån elevernas behov och förutsättningar?

Hur kan elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet säkerställas?


Fråga en rådgivare

För huvudmän och skolledare som behöver direkt stöd till skolan har vi utökat vårt team av rådgivare som har bred erfarenhet av specialpedagogiskt arbete.

Skicka in din fråga till våra rådgivare dygnet runt. Eller ring på tel. 010 473 60 00 vardagar mellan klockan 10.00-12.00 och 13.00-15.00

SPSM:s stöd till skolornas huvudmän via samverkanskontor

Specialpedagogiska skolmyndigheten har nyligen startat 16 samverkanskontor som innebär ett uppsökande arbetssätt. Genom dialog och samverkan med skolornas huvudmän vill vi arbeta för att alla elever ska få det stöd de behöver.

Våra samverkanskontor finns på följande orter: Luleå, Umeå, Östersund, Härnösand, Gävle, Västerås, Solna, Stockholm, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar, Halmstad, Göteborg och Malmö.

Webbinarium för skolchefer: Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider

Vad är bästa tipsen vid distansundervisning och vad är viktigast att tänka på för elever med funktionsnedsättningar nu under pandemin? Det är två av de frågor som skolchefer och rektorer från både grundskolor och gymnasieskolor ställde till experter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och huvudmannaorganisationerna. Webbinarierna inleddes med en kort lägesbild. Webbinarium 1 riktar sig till kommunala skolor och där medverkar Sveriges kommuner och regioner, SKR och webbinarium 2 riktar sig till fristående skolor och där medverkar Friskolornas riksförbund.

 

Webbinarium 1: Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider

Kommunala skolchefer ställer frågor. Sveriges kommuner och regioner, SKR, besvarar frågorna tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket. Webbinariet sändes den 14 april 2020 kl. 11.00.

Webbinarium 2: Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider

Fristående skolchefer och rektorer ställer frågor. Friskolornas riksförbund besvarar frågorna tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket. Webbinariet sändes den 14 april 2020 kl. 15.00.

Frågetecken

Frågor och svar webbinarium 14 april

Under webbinarierna ställdes många frågor. Vi har samlat alla frågor och svar på denna sida:

Utbildning i pandemitider

Här samlar vi information om utbildning vid epidemi eller pandemi.

Sveriges kommuner och regioner, SKR:

Skolverket:

Friskolornas riksförbund:

Skola Hemma är ett stöd för skolan under coronapandemin:

Undervisning på distans

Nu bedrivs undervisning på distans i gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Vi har därför samlat tips och råd om undervisning på distans.

Publicerat tisdag 7 juli 2020