Social miljö

Att träffas, utbyta erfarenheter och ingå i ett sammanhang har stor betydelse för barn och elever. Det gäller både i kamratgemenskapen ute på gården och i det gemensamma arbetet i undervisningen.

Social tillgänglighet handlar om kommunikation, aktiviteter och platser där alla kan vara delaktiga. Motivationen för studier höjs om eleven befinner sig i en bra social situation. Utbildningen ska genomsyras av en demokratisk gemenskap, där alla barn och elever ges möjlighet att mötas och delta.

De vuxna tydliggör normer och värderingar i verksamheten, i leksituationer, lärsituationer och rutinsituationer. Förskolan och skolan ska varje år ta fram två planer, en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. Det är en del av det systematiska kvalitetsarbetet inom området.

Social miljö

Filmen beskriver indikatorerna som ingår i social miljö. Längd 07.38

Social miljö - teckenspråk

Filmen beskriver indikatorerna som ingår i social miljö. Längd 07.39
Publicerat torsdag 17 mars 2016 Granskat fredag 12 april 2019