Inne

Innemiljöer har olika funktioner. Beroende på vad rummet ska användas till ställs olika krav på hur många personer som ska få plats, möblering, teknik, auditiv miljö, luften och den visuella upplevelsen.

Rummets funktion

Vi delar in rummens funktioner i områdena

  • presentation
  • produktion
  • interaktion
  • reflektion
  • rekreation

Rumsutformning

Storlek

Rummets storlek påverkar möjligheten till olika arbetsformer och antalet arbetsplatser. Med tanke på de olika behov av funktioner som finns i en skola bör det finnas en flexibilitet i rumsstorlekar.

Form

Rummets form påverkar möjligheten till möblering och till det flöde som kan bildas i ett rum. Det har betydelse för möjligheten till social interaktion. Möjligheten att kunna ha olika rumsfunktioner i samma rum beror också på rummets form.

Möbler

Valet av möbler påverkar miljön ur flera perspektiv. Socialt, pedagogiskt, auditivt, visuellt och luftmässigt.

De ergonomiska förutsättningarna är viktiga för lärandet. Till exempel hur man kan arbeta vid dator.

Att använda ändamålsenlig inredning som till exempel interaktiva tavlor påverkar också möjligheten till inlärning.

Olika möjligheter till förvaring behövs för att möta både verksamhetens och elevernas individuella behov.

Fönster och dörrar

Placeringen av fönster och dörrar påverkar hur rummet kan användas. Det påverkar flödet i rummet, vilka möjligheter det finns att möblera, hur dagsljus kommer in och vilken sikt och vy rummet har.

Framkomlighet

Både lärare och elever som ska använda skolmiljön måste kunna ta sig fram rent fysiskt. Boverkets byggregler ger riktlinjer för byggnadens tillgänglighet. I skolan handlar framkomlighet även om alla elevers möjlighet till deltagande både inne och ute.

Säkerhet

Alla skolmiljöer måste vara säkert utformade. Det handlar bland annat om utrymning och att byggnader ska vara säkert byggda. Säkerhet handlar även om att elever ska kunna utvecklas genom att ta hanterbara risker utan att det finns livshotande faror.

För olika åldrar

Skolans miljöer bör ge stöd till olika åldrars behov. Genom skolmiljön kan vi ge barnen möjlighet till förståelse av sin omvärld beroende på ålder. Till exempel behöver yngre barn närhet och trygghet mer uttalat än äldre elever som söker plats för uppvisning, förverkligande och socialt samspel.

Checklista

För att skapa en skola som är tillgänglig för alla kan du använda Myndigheten för delaktighets checklista vid inventering av lokaler. Tänk dock på att Myndigheten för delaktighet inte anpassat checklistan till barn och elever, som exempelvis inte alltid är lika långa som vuxna.

Checklista för inventering av lokaler på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Litteraturtips

Svensson, Elisabeth (2012) Bygg ikapp. För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Utgåva 6. AB Svensk byggtjänst.

Tufvesson Catrin och Joel (2009) Bygga skolor för fler. Den fysiska närmiljöns betydelse för barn med koncentrationssvårigheter. AB Svensk byggtjänst. 

Publicerat onsdag 30 maj 2012 Granskat torsdag 10 augusti 2017